Truyện Kiều

Truyện Kiều (tên gốc là Đoạn Trường Tân Thanh 斷腸新聲) là tác phẩm nổi tiếng nhất của đại thi hào Nguyễn Du, kiệt tác của văn học Việt Nam thời trung đại. Với Truyện Kiều, Nguyễn Du đã được tôn vinh là Danh nhân văn hóa thế giới.

Truyện KiềuSTT
Trăm năm trong cõi người ta,1
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.2
Trải qua một cuộc bể dâu,3
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.4
Lạ gì bỉ sắc tư phong,5
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.6
Cảo thơm lần giở trước đèn,7
Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh.8
Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh,9
Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng.10
Có nhà viên ngoại họ Vương,11
Gia tư nghĩ cũng thường thường bực trung.12
Một trai con thứ rốt lòng,13
Vương Quan là chữ, nối dòng nho gia.14
Đầu lòng hai ả tố nga,15
Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân.16
Mai cốt cách, tuyết tinh thần,17
Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.18
Vân xem trang trọng khác vời,19
Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.20
Hoa cười ngọc thốt đoan trang,21
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.22
Kiều càng sắc sảo, mặn mà,23
So bề tài sắc, lại là phần hơn.24
Làn thu thủy, nét xuân sơn,25
Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.26
Một, hai nghiêng nước nghiêng thành,27
Sắc đành đòi một, tài đành họa hai.28
Thông minh vốn sẵn tính trời,29
Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm.30
Cung thương làu bậc ngũ âm,31
Nghề riêng ăn đứt Hồ cầm một trương.32
Khúc nhà tay lựa nên chương,33
Một thiên bạc mệnh, lại càng não nhân.34
Phong lưu rất mực hồng quần,35
Xuân xanh sấp xỉ tới tuần cập kê36
Êm đềm trướng rủ màn che,37
Tường đông ong bướm đi về mặc ai.38
Ngày xuân con én đưa thoi,39
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.40
Cỏ non xanh tận chân trời,41
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.42
Thanh minh trong tiết tháng ba,43
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh.44
Gần xa nô nức yến anh,45
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.46
Dập dìu tài tử, giai nhân,47
Ngựa xe như nước áo quần như nêm.48
Ngổn ngang gò đống kéo lên,49
Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay.50
Tà tà bóng ngả về tây,51
Chị em thơ thẩn dan tay ra về.52
Bước dần theo ngọn tiểu khê,53
Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.54
Nao nao dòng nước uốn quanh,55
Nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.56
Sè sè nấm đất bên đàng,57
Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.58
Rằng: Sao trong tiết thanh minh,59
Mà đây hương khói vắng tanh thế mà?60
Vương Quan mới dẫn gần xa:61
Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi.62
Nổi danh tài sắc một thì,63
Xôn xao ngoài cửa hiếm gì yến anh.64
Kiếp hồng nhan có mong manh,65
Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương.66
Có người khách ở viễn phương,67
Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi.68
Thuyền tình vừa ghé tới nơi,69
Thì đà trâm gẫy bình rơi bao giờ.70
Buồng không lạnh ngắt như tờ,71
Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh.72
Khóc than khôn xiết sự tình,73
Khéo vô duyên ấy là mình với ta.74
Đã không duyên trước chăng mà,75
Thì nay chút ước gọi là duyên sau.76
Sắm sanh nếp tử xe châu,77
Bụi hồng một nấm mặc dầu cỏ hoa.78
Trải bao thỏ lặn ác tà,79
Ấy mồ vô chủ, ai mà viếng thăm!80
Lòng đâu sẵn mối thương tâm,81
Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa.82
Đau đớn thay phận đàn bà!83
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.84
Phũ phàng chi bấy hóa công,85
Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha.86
Sống làm vợ khắp người ta,87
Khéo thay thác xuống làm ma không chồng.88
Nào người phượng chạ loan chung,89
Nào người tích lục tham hồng là ai ?90
Đã không kẻ đoái người hoài,91
Sẵn đây ta kiếm một vài nén hương.92
Gọi là gặp gỡ giữa đường,93
Họa là người dưới suối vàng biết cho.94
Lầm rầm khấn khứa nhỏ to,95
Sụp ngồi vài gật trước mồ bước ra.96
Một vùng cỏ áy bóng tà,97
Gió hiu hiu thổi một vài bông lau.98
Rút trâm sẵn giắt mái đầu,99
Vạch da cây vịnh bốn câu ba vần.100
Lại càng mê mẩn tâm thần101
Lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra.102
Lại càng ủ dột nét hoa,103
Sầu tuôn đứt nối, châu sa vắn dài.104
Vân rằng: Chị cũng nực cười,105
Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa.106
Rằng: Hồng nhan tự thuở xưa,107
Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu ?108
Nỗi niềm tưởng đến mà đau,109
Thấy người nằm đó biết sau thế nào ?110
Quan rằng: Chị nói hay sao,111
Một lời là một vận vào khó nghe.112
Ở đây âm khí nặng nề,113
Bóng chiều đã ngả dặm về còn xa.114
Kiều rằng: Những đấng tài hoa,115
Thác là thể phách, còn là tinh anh,116
Dễ hay tình lại gặp tình,117
Chờ xem ắt thấy hiển linh bây giờ.118
Một lời nói chửa kịp thưa,119
Phút đâu trận gió cuốn cờ đến ngay.120
Ào ào đổ lộc rung cây,121
Ở trong dường có hương bay ít nhiều.122
Đè chừng ngọn gió lần theo,123
Dấu giày từng bước in rêu rành rành.124
Mắt nhìn ai nấy đều kinh,125
Nàng rằng: Này thực tinh thành chẳng xa.126
Hữu tình ta lại gặp ta,127
Chớ nề u hiển mới là chị em.128
Đã lòng hiển hiện cho xem,129
Tạ lòng nàng lại nối thêm vài lời.130
Lòng thơ lai láng bồi hồi,131
Gốc cây lại vạch một bài cổ thi.132
Dùng dằng nửa ở nửa về,133
Nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần.134
Trông chừng thấy một văn nhân,135
Lỏng buông tay khấu bước lần dặm băng.136
Đề huề lưng túi gió trăng,137
Sau chân theo một vài thằng con con.138
Tuyết in sắc ngựa câu giòn,139
Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời.140
Nẻo xa mới tỏ mặt người,141
Khách đà xuống ngựa tới nơi tự tình.142
Hài văn lần bước dặm xanh,143
Một vùng như thể cây quỳnh cành dao.144
Chàng Vương quen mặt ra chào,145
Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa.146
Nguyên người quanh quất đâu xa,147
Họ Kim tên Trọng vốn nhà trâm anh.148
Nền phú hậu, bậc tài danh,149
Văn chương nết đất, thông minh tính trời.150
Phong tư tài mạo tót vời,151
Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa.152
Chung quanh vẫn đất nước nhà,153
Với Vương Quan trước vẫn là đồng thân.154
Vẫn nghe thơm nức hương lân,155
Một nền Đồng Tước khóa xuân hai Kiều.156
Nước non cách mấy buồng thêu,157
Những là trộm nhớ thầm yêu chốc mòng.158
May thay giải cấu tương phùng,159
Gặp tuần đố lá thỏa lòng tìm hoa.160
Bóng hồng nhác thấy nẻo xa,161
Xuân lan thu cúc mặn mà cả hai.162
Người quốc sắc, kẻ thiên tài,163
Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.164
Chập chờn cơn tỉnh cơn mê.165
Rốn ngồi chẳng tiện, dứt về chỉn khôn.166
Bóng tà như giục cơn buồn,167
Khách đà lên ngựa, người còn nghé theo.168
Dưới cầu nước chảy trong veo,169
Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha.170
Kiều từ trở gót trướng hoa,171
Mặt trời gác núi chiêng đà thu không.172
Mảnh trăng chênh chếch dòm song,173
Vàng gieo ngấn nước, cây lồng bóng sân.174
Hải đường lả ngọn đông lân,175
Giọt sương gieo nặng cành xuân la đà.176
Một mình lặng ngắm bóng nga,177
Rộn đường gần với nỗi xa bời bời:178
Người mà đến thế thì thôi,179
Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi!180
Người đâu gặp gỡ làm chi,181
Trăm năm biết có duyên gì hay không?182
Ngổn ngang trăm mối bên lòng,183
Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình.184
Chênh chênh bóng nguyệt xế mành,185
Tựa nương bên triện một mình thiu thiu.186
Thoắt đâu thấy một tiểu kiều,187
Có chiều thanh vận, có chiều thanh tân.188
Sương in mặt, tuyết pha thân,189
Sen vàng lãng đãng như gần như xa.190
Chào mừng đón hỏi dò la:191
Đào nguyên lạc lối đâu mà đến đây ?192
Thưa rằng: Thanh khí xưa nay,193
Mới cùng nhau lúc ban ngày đã quên.194
Hàn gia ở mé tây thiên,195
Dưới dòng nước chảy bên trên có cầu.196
Mấy lòng hạ cố đến nhau,197
Mấy lời hạ tứ ném châu gieo vàng.198
Vâng trình hội chủ xem tường,199
Mà sao trong sổ đoạn trường có tên.200
Âu đành quả kiếp nhân duyên,201
Cùng người một hội, một thuyền đâu xa!202
Này mười bài mới mới ra,203
Câu thần lại mượn bút hoa vẽ vời.204
Kiều vâng lĩnh ý đề bài,205
Tay tiên một vẫy đủ mười khúc ngâm.206
Xem thơ nức nở khen thầm:207
Giá đành tú khẩu cẩm tâm khác thường208
Ví đem vào tập Đoạn Trường209
Thì treo giải nhất chi nhường cho ai.210
Thềm hoa khách đã trở hài,211
Nàng còn cầm lại một hai tự tình.212
Gió đâu xịch bức mành mành,213
Tỉnh ra mới biết rằng mình chiêm bao.214
Trông theo nào thấy đâu nào215
Hương thừa dường hãy ra vào đâu đây.216
Một mình lưỡng lự canh chầy,217
Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh.218
Hoa trôi bèo dạt đã đành,219
Biết duyên mình, biết phận mình thế thôi!220
Nỗi riêng lớp lớp sóng dồi,221
Nghĩ đòi cơn lại sụt sùi đòi cơn.222
Giọng Kiều rền rĩ trướng loan,223
Nhà Huyên chợt tỉnh hỏi: Cơn cớ gì ?224
Cớ sao trằn trọc canh khuya,225
Màu hoa lê hãy dầm dề giọt mưa ?226
Thưa rằng: Chút phận ngây thơ,227
Dưỡng sinh đôi nợ tóc tơ chưa đền.228
Buổi ngày chơi mả Đạm Tiên,229
Nhắp đi thoắt thấy ứng liền chiêm bao.230
Đoạn trường là số thế nào,231
Bài ra thế ấy, vịnh vào thế kia.232
Cứ trong mộng triệu mà suy,233
Phận con thôi có ra gì mai sau!234
Dạy rằng: Mộng triệu cớ đâu,235
Bỗng không mua não chuốc sầu nghĩ nao.236
Vâng lời khuyên giải thấp cao,237
Chưa xong điều nghĩ đã dào mạch Tương.238
Ngoài song thỏ thẻ oanh vàng,239
Nách tường bông liễu bay ngang trước mành.240
Hiên tà gác bóng chênh chênh,241
Nỗi riêng, riêng trạnh tấc riêng một mình.242
Cho hay là thói hữu tình,243
Đố ai gỡ mối tơ mành cho xong.244
Chàng Kim từ lại thư song,245
Nỗi nàng canh cánh bên lòng biếng khuây.246
Sầu đong càng lắc càng đầy,247
Ba thu dồn lại một ngày dài ghê.248
Mây Tần khóa kín song the,249
Bụi hồng lẽo đẽo đi về chiêm bao.250
Tuần trăng khuyết, đĩa dầu hao,251
Mặt mơ tưởng mặt, lòng ngao ngán lòng.252
Buồng văn hơi giá như đồng,253
Trúc se ngọn thỏ, tơ chùng phím loan.254
Mành Tương phất phất gió đàn,255
Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng tình.256
Vì chăng duyên nợ ba sinh,257
Thì chi đem thói khuynh thành trêu ngươi.258
Bâng khuâng nhớ cảnh, nhớ người,259
Nhớ nơi kỳ ngộ vội dời chân đi.260
Một vùng cỏ mọc xanh rì,261
Nước ngâm trong vắt, thấy gì nữa đâu!262
Gió chiều như gợi cơn sầu,263
Vi lô hiu hắt như màu khảy trêu.264
Nghề riêng nhớ ít tưởng nhiều,265
Xăm xăm đè nẻo Lam Kiều lần sang.266
Thâm nghiêm kín cổng cao tường,267
Cạn dòng lá thắm dứt đường chim xanh.268
Lơ thơ tơ liễu buông mành,269
Con oanh học nói trên cành mỉa mai.270
Mấy lần cửa đóng then cài,271
Đầy thềm hoa rụng, biết người ở đâu ?272
Tần ngần đứng suốt giờ lâu,273
Dạo quanh chợt thấy mái sau có nhà.274
Là nhà Ngô Việt thương gia,275
Buồng không để đó người xa chưa về.276
Lấy điều du học hỏi thuê,277
Túi đàn cặp sách đề huề dọn sang.278
Có cây, có đá sẵn sàng,279
Có hiên Lãm thúy, nét vàng chưa phai.280
Mừng thầm chốn ấy chữ bài,281
Ba sinh âu hẳn duyên trời chi đây.282
Song hồ nửa khép cánh mây,283
Tường đông ghé mắt ngày ngày hằng trông.284
Tấc gang đồng tỏa nguyên phong,285
Tuyệt mù nào thấy bóng hồng vào ra.286
Nhẫn từ quán khách lân la,287
Tuần trăng thấm thoắt nay đà thèm hai.288
Cách tường phải buổi êm trời,289
Dưới đào dường có bóng người thướt tha.290
Buông cầm xốc áo vội ra,291
Hương còn thơm nức, người đà vắng tanh.292
Lần theo tường gấm dạo quanh,293
Trên đào nhác thấy một cành kim thoa.294
Giơ tay với lấy về nhà:295
Này trong khuê các đâu mà đến đây ?296
Ngẫm âu người ấy báu này,297
Chẳng duyên chưa dễ vào tay ai cầm!298
Liền tay ngắm nghía biếng nằm,299
Hãy còn thoang thoảng hương trầm chưa phai.300
Tan sương đã thấy bóng người,301
Quanh tường ra ý tìm tòi ngẩn ngơ.302
Sinh đà có ý đợi chờ,303
Cách tường lên tiếng xa đưa ướm lòng:304
Thoa này bắt được hư không,305
Biết đâu Hợp Phố mà mong châu về ?306
Tiếng Kiều nghe lọt bên kia:307
Ơn lòng quân tử sá gì của rơi.308
Chiếc thoa nào của mấy mươi,309
Mà lòng trọng nghĩa khinh tài xiết bao?310
Sinh rằng: Lân lý ra vào311
Gần đây nào phải người nào xa xôi,312
Được rầy nhờ chút thơm rơi.313
Kể đà thiểu não lòng người bấy nay!314
Bấy lâu mời được một ngày,315
Dừng chân, gạn chút niềm tây gọi là...316
Vội về thêm lấy của nhà,317
Xuyến vàng đôi chiếc khăn là một vuông.318
Thang mây dón bước ngọn tường,319
Phải người hôm nọ rõ ràng chẳng nhe.320
Sượng sùng giữ ý rụt rè.321
Kẻ nhìn rõ mặt, người e cúi đầu.322
Rằng: Từ ngẫu nhĩ gặp nhau,323
Thầm trông trộm nhớ, bấy lâu đã chồn.324
Xương mai tính đã rũ mòn.325
Lần lừa ai biết hãy còn hôm nay!326
Tháng tròn như gửi cung mây,327
Trần trần một phận ấp cây đã liều!328
Tiện đây xin một hai điều,329
Đài gương soi đến dấu bèo cho chăng?330
Ngần ngừ nàng mới thưa rằng:331
Thói nhà băng tuyết, chất hằng phỉ phong332
Dấu khi lá thắm, chỉ hồng333
Nên chăng thì cũng tại lòng mẹ cha.334
Nặng lòng xót liễu, vì hoa,335
Trẻ thơ đã biết đâu mà dám thưa!336
Sinh rằng: Rày gió mai mưa,337
Ngày xuân đã dễ tình cờ mấy khi!338
Dầu chăng xét tấm tình si.339
Thiệt đây mà có ích gì đến ai?340
Chút chi gắn bó một hai,341
Cho đành, rồi sẽ liệu bài mối manh.342
Khuôn thiêng dù phụ tấc thành,343
Cũng liều bỏ quá xuân xanh một đời.344
Lượng xuân dù quyết hẹp hòi.345
Công đeo đuổi chẳng thiệt thòi lắm ru!346
Lặng nghe lời nói như ru,347
Chiều xuân dễ khiến nét thu ngại ngùng...348
Rằng: Trong buổi mới lạ lùng,349
Nể lòng có lẽ cầm lòng cho đang!350
Đã lòng quân tử đa mang,351
Một lời vâng tạc đá vàng thủy chung.352
Được lời như cởi tấm lòng,353
Giở kim thoa với khăn hồng trao tay.354
Rằng: Trăm năm cũng từ đây,355
Của tin, gọi một chút này làm ghi!356
Sẵn tay khăn gấm quạt quỳ357
Với cành thoa ấy, tức thì đổi trao.358
Một lời gắn bó tất giao,359
Mé sau dường có xôn xao tiếng người360
Vội vàng lá rụng hoa rơi,361
Chàng về viện sách, nàng dời lầu trang.362
Từ phen đá biết tuổi vàng,363
Tình càng thấm thía, dạ càng ngẩn ngơ.364
Sông Tương một dải nông sờ,365
Bên trông đầu nọ, bên chờ cuối kia.366
Một tường tuyết trở sương che.367
Tin xuân đâu dễ đi về cho năng.368
Lần lần ngày gió đêm trăng,369
Thưa hồng rậm lục đã chừng xuân qua.370
Ngày vừa sinh nhật ngoại gia371
Trên hai đường, dưới nữa là hai em.372
Tưng bừng sắm sửa áo xiêm,373
Biện dâng một lễ, xa đem tấc thành.374
Nhà lan thanh vắng một mình,375
Ngẫm cơ hội ngộ đã dành hôm nay.376
Thời trân thức thức sẵn bày,377
Gót sen thoăn thoắt dạo ngay mái tường.378
Cách hoa sẽ dặng tiếng vàng,379
Dưới hoa đã thấy có chàng đứng trông:380
Trách lòng hờ hững với lòng,381
Lửa hương chốc để lạnh lùng bấy lâu.382
Những là đắp nhớ đổi sầu,383
Tuyết sương nhuốm nửa mái đầu hoa râm.384
Nàng rằng: Gió bắt mưa cầm,385
Đã cam tệ với tri âm bấy chầy.386
Vắng nhà được buổi hôm nay,387
Lấy lòng gọi chút ra đây tạ lòng!388
Lần theo núi giả đi vòng,389
Cuối tường dường có nẻo thông mới rào.390
Xắn tay mở khóa động đào,391
Rẽ mây trông tỏ lối vào thiên thai.392
Mặt nhìn mặt, càng thêm tươi,393
Bên lời vạn phúc, bên lời hàn huyên.394
Sánh vai về chốn thư hiên,395
Góp lời phong nguyệt, nặng nguyền non sông.396
Trên yên, bút giá thi đồng,397
Đạm thanh một bức tranh tùng treo trên.398
Phong sương được vẻ thiên nhiên,399
Mặn khen nét bút càng nhìn càng tươi.400
Sinh rằng: Phác họa vừa rồi,401
Phẩm đề xin một vài lời thêm hoa.402
Tay tiên gió táp mưa sa,403
Khoảng trên dừng bút thảo và bốn câu.404
Khen: Tài nhả ngọc phun châu,405
Nàng Ban ả Tạ cũng đâu thế này!406
Kiếp tu xưa ví chưa dày,407
Phúc nào nhắc được giá này cho ngang!408
Nàng rằng: Trộm liếc dung quang,409
Chẳng sân bội ngọc cũng phường kim môn.410
Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn,411
Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay ?412
Nhớ từ năm hãy thơ ngây,413
Có người tướng sĩ đoán ngay một lời:414
Anh hoa phát tiết ra ngoài,415
Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa.416
Trông người lại ngẫm đến ta,417
Một dầy một mỏng biết là có nên ?418
Sinh rằng: Giải cấu là duyên,419
Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều.420
Ví dù giải kết đến điều,421
Thì đem vàng đá mà liều với thân!422
Đủ điều trung khúc ân cần,423
Lòng xuân phơi phới chén xuân tàng tàng.424
Ngày vui ngắn chẳng đầy gang,425
Trông ra ác đã ngậm gương non đoài.426
Vắng nhà chẳng tiện ngồi dai,427
Giã chàng nàng mới kíp dời song sa.428
Đến nhà vừa thấy tin nhà,429
Hai thân còn dở tiệc hoa chưa về.430
Cửa ngoài vội rủ rèm the,431
Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình.432
Nhặt thưa gương giọi đầu cành,433
Ngọn đèn trông lọt trướng huỳnh hắt hiu.434
Sinh vừa tựa án thiu thiu,435
Dở chiều như tỉnh dở chiều như mê.436
Tiếng sen sẽ động giấc hòe,437
Bóng trăng đã xế hoa lê lại gần.438
Bâng khuâng đỉnh Giáp non Thần,439
Còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng.440
Nàng rằng: Khoảng vắng đêm trường,441
Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa.442
Bây giờ rõ mặt đôi ta,443
Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao ?444
Vội mừng làm lễ rước vào,445
Đài sen nối sáp song đào thêm hương.446
Tiên thề cùng thảo một chương,447
Tóc mây một món dao vàng chia đôi.448
Vầng trăng vằng vặc giữa trời,449
Đinh ninh hai mặt một lời song song.450
Tóc tơ căn vặn tấc lòng,451
Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương.452
Chén hà sánh giọng quỳnh tương,453
Dải là hương lộn bình gương bóng lồng.454
Sinh rằng: Gió mát trăng trong,455
Bấy lâu nay một chút lòng chưa cam.456
Chày sương chưa nện cầu Lam,457
Sợ lần khân quá ra sàm sỡ chăng ?458
Nàng rằng: Hồng diệp xích thằng,459
Một lời cũng đã tiếng rằng tương tri.460
Đừng điều nguyệt nọ hoa kia.461
Ngoài ra ai lại tiếc gì với ai.462
Rằng: Nghe nổi tiếng cầm đài,463
Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ.464
Thưa rằng: Tiện kỹ sá chi,465
Đã lòng dạy đến dạy thì phải vâng.466
Hiên sau treo sẵn cầm trăng,467
Vội vàng Sinh đã tay nâng ngang mày.468
Nàng rằng: Nghề mọn riêng tay,469
Làm chi cho bận lòng này lắm thân!470
So dần dây vũ dây văn,471
Bốn dây to nhỏ theo vần cung thương.472
Khúc đâu Hán Sở chiến trường,473
Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau.474
Khúc đâu Tư mã Phượng cầu,475
Nghe ra như oán như sầu phải chăng!476
Kê Khang này khúc Quảng lăng,477
Một rằng lưu thủy hai rằng hành vân.478
Quá quan này khúc Chiêu Quân,479
Nửa phần luyến chúa nửa phần tư gia.480
Trong như tiếng hạc bay qua,481
Đục như tiếng suối mới sa nửa vời.482
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài,483
Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa.484
Ngọn đèn khi tỏ khi mờ,485
Khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu.486
Khi tựa gối khi cúi đầu,487
Khi vò chín khúc khi chau đôi mày.488
Rằng: Hay thì thật là hay,489
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào!490
Lựa chi những bậc tiêu tao,491
Dột lòng mình cũng nao nao lòng người ?492
Rằng: Quen mất nết đi rồi,493
Tẻ vui thôi cũng tính trời biết sao!494
Lời vàng âm lĩnh ý cao,495
Họa dần dần bớt chút nào được không.496
Hoa hương càng tỏ thức hồng,497
Đầu mày cuối mắt càng nồng tấm yêu.498
Sóng tình dường đã xiêu xiêu,499
Xem trong âu yếm có chiều lả lơi.500
Thưa rằng: đừng lấy làm chơi,501
Dẽ cho thưa hết một lời đã nao!502
Vẻ chi một đóa yêu đào,503
Vườn hồng chi dám ngăn rào chim xanh.504
Đã cho vào bậc bố kinh,505
Đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầụ506
Ra tuồng trên Bộc trong dâu,507
Thì con người ấy ai cầu làm chi!508
Phải điều ăn xổi ở thì,509
Tiết trăm năm nỡ bỏ đi một ngày!510
Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay,511
Lứa đôi ai đẹp lại tày Thôi Trương.512
Mây mưa đánh đổ đá vàng,513
Quá chiều nên đã chán chường yến anh.514
Trong khi chắp cánh liền cành,515
Mà lòng rẻ rúng đã dành một bên.516
Mái tây để lạnh hương nguyền,517
Cho duyên đằm thắm ra duyên bẽ bàng.518
Gieo thoi trước chẳng giữ giàng,519
Để sau nên thẹn cùng chàng bởi ai ?520
Vội chi liễu ép hoa nài,521
Còn thân ắt lại đền bồi có khi!522
Thấy lời đoan chính dễ nghe,523
Chàng càng thêm nể thêm vì mười phân.524
Bóng tàu vừa lạt vẻ ngân,525
Tin đâu đã thấy cửa ngăn gọi vào.526
Nàng thì vội trở buồng thêu,527
Sinh thì dạo gót sân đào bước ra.528
Cửa sài vừa ngỏ then hoa,529
Gia đồng vào gởi thư nhà mới sang.530
Đem tin thúc phụ từ đường,531
Bơ vơ lữ thấn tha hương đề huề.532
Liêu dương cách trở sơn khê,533
Xuân đường kíp gọi sinh về hộ tang.534
Mảng tin xiết nỗi kinh hoàng,535
Băng mình lẻn trước đài trang tự tình.536
Gót đầu mọi nỗi đinh ninh,537
Nỗi nhà tang tóc nỗi mình xa xôi:538
Sự đâu chưa kịp đôi hồi,539
Duyên đâu chưa kịp một lời trao tơ,540
Trăng thề còn đó trơ trơ,541
Dám xa xôi mặt mà thưa thớt lòng.542
Ngoài nghìn dặm chốc ba đông,543
Mối sầu khi gỡ cho xong còn chầy!544
Gìn vàng giữ ngọc cho hay,545
Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời.546
Tai nghe ruột rối bời bời,547
Ngập ngừng nàng mới giãi lời trước sau:548
Ông tơ ghét bỏ chi nhau,549
Chưa vui sum họp đã sầu chia phôi!550
Cùng nhau trót đã nặng lời,551
Dẫu thay mái tóc dám dời lòng tơ!552
Quản bao tháng đợi năm chờ,553
Nghĩ người ăn gió nằm mưa xót thầm.554
Đã nguyền hai chữ đồng tâm,555
Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai.556
Còn non còn nước còn dài,557
Còn về còn nhớ đến người hôm nay!558
Dùng dằng chưa nỡ rời tay,559
Vầng đông trông đã đứng ngay nóc nhà.560
Ngại ngùng một bước một xa,561
Một lời trân trọng châu sa mấy hàng.562
Buộc yên quảy gánh vội vàng,563
Mối sầu xẻ nửa bước đường chia hai.564
Buồn trông phong cảnh quê người,565
Đầu cành quyên nhặt cuối trời nhạn thưa.566
Não người cữ gió tuần mưa,567
Một ngày nặng gánh tương tư một ngày.568
Nàng còn đứng tựa hiên tây,569
Chín hồi vấn vít như vầy mối tơ.570
Trông chừng khói ngất song thưa,571
Hoa trôi trác thắm, liễu xơ xác vàng.572
Tần ngần dạo gót lầu trang,573
Một đoàn mừng thọ ngoại hương mới về,574
Hàn huyên chưa kịp giãi dề,575
Sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao.576
Người nách thước, kẻ tay đao;577
Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi.578
Già giang một lão một trai,579
Một dây vô lại buộc hai thâm tình.580
Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh,581
Rụng rời khung cửi, tan tành gói may.582
Đồ tế nhuyễn, của riêng tây,583
Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham.584
Điều đâu bay buộc ai làm ?585
Này ai dan dậm, giật giàm bỗng dưng ?586
Hỏi ra sau mới biết rằng:587
Phải tên xưng xuất là thằng bán tơ.588
Một nhà hoảng hốt ngẩn ngơ,589
Tiếng oan dậy đất, án ngờ lòa mây.590
Hạ từ van lạy suốt ngày,591
Điếc tai lân tuất, phũ tay tồi tàn.592
Rường cao rút ngược dây oan,593
Dẫu là đá cũng nát gan, lọ người.594
Mặt trông đau đớn rụng rời,595
Oan này còn một kêu trời, nhưng xa.596
Một ngày lạ thói sai nha,597
Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền.598
Sao cho cốt nhục vẹn tuyền,599
Trong khi ngộ biến tòng quyền biết sao ?600
Duyên hội ngộ, đức cù lao,601
Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn ?602
Để lời thệ hải minh sơn,603
Làm con trước phải đền ơn sinh thành.604
Quyết tình nàng mới hạ tình:605
Dẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha!606
Họ Chung có kẻ lại già,607
Cũng trong nha dịch lại là từ tâm.608
Thấy nàng hiếu trọng tình thâm,609
Vì nàng nghĩ cũng thương thầm xót vay.610
Tính bài lót đó luồn đây,611
Có ba trăm lạng việc này mới xuôi.612
Hãy về tạm phó giam ngoài,613
Dặn nàng qui liệu trong đôi ba ngày.614
Thương tình con trẻ thơ ngây,615
Gặp cơn vạ gió tai bay bất kỳ!616
Đau lòng tử biệt sinh ly,617
Thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên!618
Hạt mưa sá nghĩ phận hèn,619
Liều đem tấc cỏ quyết đền ba xuân.620
Sự lòng ngỏ với băng nhân,621
Tin sương đồn đại xa gần xôn xao.622
Gần miền có một mụ nào,623
Đưa người viễn khách tìm vào vấn danh.624
Hỏi tên rằng: Mã Giám sinh.625
Hỏi quê, rằng: Huyện Lâm Thanh cũng gần.626
Quá niên trạc ngoại tứ tuần,627
Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao.628
Trước thầy sau tớ lao xao629
Nhà băng đưa mối rước vào lầu trang.630
Ghế trên ngồi tót sỗ sàng,631
Buồng trong mối đã giục nàng kíp ra.632
Nỗi mình thêm tức nỗi nhà,633
Thềm hoa một bước, lệ hoa mấy hàng!634
Ngại ngùng giợn gió e sương,635
Nhìn hoa bóng thẹn, trông gương mặt dày.636
Mối càng vén tóc bắt tay,637
Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai.638
Đắn đo cân sắc cân tài,639
Ép cung cầm nguyệt, thử bài quạt thơ.640
Mặn nồng một vẻ một ưa,641
Bằng lòng khách mới tùy cơ dặt dìu.642
Rằng: Mua ngọc đến Lam Kiều,643
Sính nghi xin dạy bao nhiêu cho tường ?644
Mối rằng: đáng giá nghìn vàng,645
Gấp nhà nhờ lượng người thương dám nài.646
Cò kè bớt một thêm hai,647
Giờ lâu ngã giá vàng ngoài bốn trăm.648
Một lời thuyền đã êm dằm649
Hãy đưa danh thiếp trước cầm làm ghi.650
Định ngày nạp thái vu qui,651
Tiền lưng đã sẵn việc gì chẳng xong!652
Một lời cậy với Chung công,653
Khất từ tạm lĩnh Vương ông về nhà.654
Thương tình con trẻ cha già,655
Nhìn nàng ông những máu sa ruột dàu:656
Nuôi con những ước về sau,657
Trao tơ phải lứa, gieo cầu đáng nơi.658
Trời làm chi cực bấy trời,659
Này ai vu thác cho người hợp tan!660
Búa rìu bao quản thân tàn,661
Nỡ đầy đọa trẻ, càng oan khốc già.662
Một lần sau trước cũng là,663
Thôi thì mặt khuất chẳng thà lòng đau!664
Theo lời càng chảy dòng châu,665
Liều mình ông rắp gieo đầu tường vôi.666
Vội vàng kẻ giữ người coi,667
Nhỏ to nàng lại tìm lời khuyên can:668
Vẻ chi một mảnh hồng nhan,669
Tóc tơ chưa chút đền ơn sinh thành.670
Dâng thư đã thẹn nàng Oanh,671
Lại thua ả Lý bán mình hay sao ?672
Cỗi xuân tuổi hạc càng cao,673
Một cây gánh vác biết bao nhiêu cành.674
Lòng tơ dù chẳng dứt tình,675
Gió mưa âu hẳn tan tành nưóc non.676
Thà rằng liều một thân con,677
Hoa dù rã cánh, lá còn xanh cây.678
Phận sao đành vậy cũng vầy,679
Cầm như chẳng đậu những ngày còn xanh.680
Cũng đừng tính quẩn lo quanh,681
Tan nhà là một thiệt mình là hai.682
Phải lời ông cũng êm tai,683
Nhìn nhau giọt vắn giọt dài ngổn ngang.684
Mái ngoài họ Mã vừa sang,685
Tờ hoa đã ký, cân vàng mới trao.686
Trăng già độc địa làm sao ?687
Cầm dây chẳng lựa buộc vào tự nhiên.688
Trong tay đã sẵn đồng tiền,689
Dầu lòng đổi trắng thay đen khó gì!690
Họ Chung ra sức giúp vì,691
Lễ tâm đã đặt, tụng kỳ cũng xong.692
Việc nhà đã tạm thong dong,693
Tinh kỳ giục giã đã mong độ về.694
Một mình nàng ngọn đèn khuya,695
Áo dầm giọt lệ, tóc xe mối sầu.696
Phận dầu, dầu vậy cũng dầu,697
Xót lòng đeo đẳng bấy lâu một lời!698
Công trình kể biết mấy mươi.699
Vì ta khăng khít, cho người dở dang.700
Thề hoa chưa ráo chén vàng,701
Lỗi thề thôi đã phụ phàng với hoa.702
Trời Liêu non nước bao xa.703
Nghĩ đâu rẽ cửa chia nhà tự tôi.704
Biết bao duyên nợ thề bồi.705
Kiếp này thôi thế thì thôi còn gì.706
Tái sinh chưa dứt hương thề.707
Làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai.708
Nợ tình chưa trả cho ai,709
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan.710
Nỗi riêng riêng những bàng hoàng,711
Dầu chong trắng đĩa lệ tràn thấm khăn.712
Thúy Vân chợt tỉnh giấc xuân,713
Dưới đèn ghé đến ân cần hỏi han:714
Cơ trời dâu bể đa đoan,715
Một nhà để chị riêng oan một mình,716
Cớ chi ngồi nhẫn tàn canh ?717
Nỗi riêng còn mắc mối tình chi đây ?718
Rằng: Lòng đương thổn thức đầy,719
Tơ duyên còn vướng mối này chưa xong.720
Hở môi ra cũng thẹn thùng,721
Để lòng thì phụ tấm lòng với ai.722
Cậy em, em có chịu lời,723
Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa.724
Giữa đường đứt gánh tương tư,725
Loan giao chắp mối tơ thừa mặc em.726
Kể từ khi gặp chàng Kim,727
Khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề.728
Sự đâu sóng gió bất kỳ,729
Hiếu tình khôn lẽ hai bề vẹn hai!730
Ngày xuân em hãy còn dài,731
Xót tình máu mủ, thay lời nước non.732
Chị dù thịt nát xương mòn,733
Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây.734
Chiếc thoa với bức tờ mây,735
Duyên này thì giữ vật này của chung.736
Dù em nên vợ nên chồng,737
Xót người mệnh bạc, ắt lòng chẳng quên.738
Mất người còn chút của tin,739
Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa.740
Mai sao dầu có bao giờ.741
Đốt lò hương ấy, so tơ phím này.742
Trông ra ngọn cỏ lá cây,743
Thấy hiu hiu gió thì hay chị về.744
Hồn còn mang nặng lời thề,745
Nát thân bồ liễu, đền nghì trúc mai;746
Dạ đài cách mặt khuất lời,747
Rẩy xin chén nước cho người thác oan.748
Bây giờ trâm gẫy bình tan,749
Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân.750
Trăm nghìn gửi lại tình quân,751
Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi.752
Phận sao phận bạc như vôi,753
Đã đành nước chẩy hoa trôi lỡ làng.754
Ôi Kim lang! Hỡi Kim lang!755
Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây!756
Cạn lời hồn ngất máu say,757
Một hơi lặng ngắt đôi tay giá đồng.758
Xuân Huyên chợt tỉnh giất nồng,759
Một nhà tấp nập, kẻ trong người ngoài.760
Kẻ thang người thuốc bời bời,761
Mới dằn cơn vựng, chưa phai giọt hồng.762
Hỏi: Sao ra sự lạ lùng?763
Kiều càng nức nở mở không ra lời.764
Nỗi nàng Vân mới rỉ tai,765
Chiếc thoa này với tờ bồi ở đây.766
Này cha làm lỗi duyên mày,767
Thôi thì nỗi ấy sau này đã em.768
Vì ai rụng cải rơi kim,769
Để con bèo nổi mây chìm vì ai.770
Lời con dặn lại một hai,771
Dẫu mòn bia đá, dám sai tấc vàng.772
Lậy thôi, nàng lại thưa chiềng,773
Nhờ cha trả được nghĩa chàng cho xuôi.774
Sá chi thân phận tôi đòi,775
Dẫu rằng xương trắng quê người quản đâu.776
Xiết bao kể nỗi thảm sầu!777
Khắc canh đã giục nam lâu mấy hồi.778
Kiệu hoa đâu đã đến ngoài,779
.Quản huyền đâu đã giục người sinh ly.780
Đau lòng kẻ ở người đi,781
Lệ rơi thấm đá tơ chia rũ tằm.782
Trời hôm mây kéo tối rầm,783
Rầu rầu ngọn cỏ đầm đầm cành sương.784
Rước nàng về đến trú phường,785
Bốn bề xuân khóa một nàng ở trong.786
Ngập ngừng thẹn lục e hồng,787
Nghĩ lòng lại xót xa lòng đòi phen.788
Phẩm tiên rơi đến tay hèn,789
Hoài công nắng giữ mưa gìn với ai:790
Biết thân đến bước lạc loài,791
Nhị đào thà bẻ cho người tình chung.792
Vì ai ngăn đón gió đông,793
Thiệt lòng khi ở đau lòng khi đi.794
Trùng phùng dầu họa có khi,795
Thân này thôi có còn gì mà mong.796
Đã sinh ra số long đong,797
Còn mang lấy kiếp má hồng được sao ?798
Trên yên sẵn có con dao,799
Giấu cầm nàng đã gói vào chéo khăn:800
Phòng khi nước đã đến chân,801
Dao này thì liệu với thân sau này.802
Đêm thu một khắc một chầy,803
Bâng khuâng như tỉnh như say một mình.804
Chẳng ngờ gã Mã Giám Sinh,805
Vẫn là một đứa phong tình đã quen.806
Quá chơi lại gặp hồi đen,807
Quen mùi lại kiếm ăn miền nguyệt hoa.808
Lầu xanh có mụ Tú Bà,809
Làng chơi đã trở về già hết duyên.810
Tình cờ chẳng hẹn mà nên,811
Mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường.812
Chung lưng mở một ngôi hàng,813
Quanh năm buôn phấn bán hương đã lề.814
Dạo tìm khắp chợ thì quê,815
Giả danh hầu hạ dạy nghề ăn chơi.816
Rủi may âu cũng tại trời,817
Đoạn trường lại chọn mặt người vô duyên.818
Xót nàng chút phận thuyền quyên,819
Cành hoa đem bán vào thuyền lái buôn.820
Mẹo lừa đã mắc vào khuôn,821
Sính nghi rẻ giá nghênh hôn sẵn ngày.822
Mừng thầm: Cờ đã đến tay!823
Càng nhìn vẻ ngọc càng say khúc vàng.824
Đã nên quốc sắc thiên hương,825
Một cười này hẳn nghìn vàng chẳng ngoa.826
Về đây nước trước bẻ hoa,827
Vương tôn quý khách ắt là đua nhau.828
Hẳn ba trăm lạng kém đâu,829
Cũng đà vừa vốn còn sau thì lời,830
Miếng ngon kề dến tận nơi,831
Vốn nhà cũng tiếc của trời cũng tham.832
Đào tiên đã bén tay phàm,833
Thì vin cành quít cho cam sự đời!834
Dưới trần mấy mặt làng chơi,835
Chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa.836
Nước vỏ lựu máu mào gà,837
Mượn màu chiêu tập lại là còn nguyên.838
Mập mờ đánh lận con đen,839
Bao nhiêu cũng bấy nhiêu tiền mất chi ?840
Mụ già hoặc có điều gì,841
Liều công mất một buổi quỳ mà thôi.842
Vả đây đường xá xa xôi,843
Mà ta bất động nữa người sinh nghi.844
Tiếc thay một đóa trà mi,845
Con ong đã tỏ đường đi lối về.846
Một cơn mưa gió nặng nề,847
Thương gì đến ngọc tiếc gì đến hương.848
Đêm xuân một giấc mơ màng,849
Đuốc hoa để đó, mặc nàng nằm trơ.850
Giọt riêng tầm tã tuôn mưa,851
Phần căm nỗi khách phần dơ nỗi mình:852
Tuồng chi là giống hôi tanh,853
Thân nghìn vàng để ô danh má hồng.854
Thôi còn chi nữa mà mong?855
Đời người thôi thế là xong một đời.856
Giận duyên tủi phận bời bời,857
Cầm dao nàng đã toan bài quyên sinh.858
Nghĩ đi nghĩ lại một mình:859
Một mình thì chớ hai tình thì sao ?860
Sao dầu sinh sự thế nào,861
Truy nguyên chẳng kẻo lụy vào song thân.862
Nỗi mình âu cũng giãn dần,863
Kíp chầy thôi cũng một lần mà thôi.864
Những là đo đắn ngược xuôi,865
Tiếng gà nghe đã gáy sôi mái tường.866
Lầu mai vừa rúc còi sương,867
Mã Sinh giục giã vội vàng ra đi.868
Đoạn trường thay lúc phân kỳ!869
Vó câu khấp khểnh bóng xe gập ghềnh.870
Bề ngoài mười dặm trường đình,871
Vương ông mở tiệc tiễn hành đưa theo.872
Ngoài thì chủ khách dập dìu,873
Một nhà huyên với một Kiều ở trong.874
Nhìn càng lã chã giọt hồng,875
Rỉ tai nàng mới giãi lòng thấp cao:876
Hổ sinh ra phận thơ đào,877
Công cha nghĩa mẹ kiếp nào trả xong?878
Lỡ làng nước đục bụi trong,879
Trăm năm để một tấm lòng từ đây.880
Xem gương trong bấy nhiêu ngày,881
Thân con chẳng kẻo mắc tay bợm già!882
Khi về bỏ vắng trong nhà,883
Khi vào dùng dắng khi ra vội vàng.884
Khi ăn khi nói lỡ làng,885
Khi thầy khi tớ xem thường xem khinh.886
Khác màu kẻ quý người thanh,887
Ngẫm ra cho kỹ như hình con buôn.888
Thôi con còn nói chi con?889
Sống nhờ đất khách thác chôn quê người!890
Vương bà nghe bấy nhiêu lời,891
Tiếng oan đã muốn vạch trời kêu lên.892
Vài tuần chưa cạn chén khuyên.893
Mái ngoài nghỉ đã giục liền ruổi xe.894
Xót con lòng nặng trì trì,895
Trước yên ông đã nằn nì thấp cao:896
Chút thân yếu liễu tơ đào,897
Rớp nhà đến nỗi giấn vào tôi ngươi.898
Từ đây góc bể bên trời,899
Nắng mưa thui thủi quê người một thân.900
Nghìn tầm nhờ bóng tùng quân,901
Tuyết sương che chở cho thân cát đằng.902
Cạn lời khách mới thưa rằng:903
Buộc chân thôi cũng xích thằng nhiệm trao.904
Mai sau dầu dến thế nào,905
Kìa gương nhật nguyệt nọ dao quỉ thần!906
Đùng dùng gió giục mây vần,907
Một xe trong cõi hồng trần như bay.908
Trông vời gạt lệ chia tay,909
Góc trời thăm thẳm đêm ngày đăm đăm.910
Nàng thì dặm khách xa xăm,911
Bạc phau cầu giá đen rầm ngàn mây.912
Vi lô san sát hơi may,913
Một trời thu để riêng ai một người.914
Dặm khuya ngất tạnh mù khơi,915
Thấy trăng mà thẹn những lời non sông.916
Rừng thu từng biếc xen hồng,917
Nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn.918
Những là lạ nước lạ non,919
Lâm Truy vừa một tháng tròn tới nơi.920
Xe châu dừng bánh cửa ngoài,921
Rèm trong đã thấy một người bước ra.922
Thoắt trông nhờn nhợt màu da,923
Ăn gì to lớn đẫy đà làm sao!924
Trước xe lơi lả han chào,925
Vâng lời nàng mới bước vào tận nơi.926
Bên thì mấy ả mày ngài,927
Bên thì ngồi bốn năm người làng chơi.928
Giữa thì hương án hẳn hoi,929
Trên treo một tượng trắng đôi lông mày.930
Lầu xanh quen lối xưa nay,931
Nghề này thì lấy ông này tiên sư,932
Hương hôm hoa sớm phụng thờ.933
Cô nào xấu vía có thưa mối hàng,934
Cởi xiêm lột áo sỗ sàng,935
Trước thần sẽ nguyện mảnh hương lầm rầm.936
Đổi hoa lót xuống chiếu nằm,937
Bướm hoa bay lại ầm ầm tứ vi!938
Kiều còn ngơ ngẩn biết gì,939
Cứ lời lạy xuống mụ thì khấn ngay:940
Cửa hàng buôn bán cho may,941
Đêm đêm Hàn thực ngày ngày Nguyên tiêu.942
Muôn nghìn người thấy cũng yêu,943
Xôn xao oanh yến dập dìu trúc mai.944
Tin nhạn vẩn lá thư bài,945
Đưa người cửa trước rước người cửa sau.946
Lạ tai nghe chửa biết đâu,947
Xem tình ra cũng những màu dở dang.948
Lễ xong hương hỏa gia đường,949
Tú Bà vắt nóc lên giường ngồi ngay.950
Dạy rằng: Con lạy mẹ đây,951
Lạy rồi sang lạy cậu mày bên kia.952
Nàng rằng: Phải bước lưu ly,953
Phận hèn vâng đã cam bề tiểu tinh.954
Điều đâu lấy yến làm oanh,955
Ngây thơ chẳng biết là danh phận gì?956
Đủ điều nạp thái vu qui,957
Đã khi chung chạ lại khi đứng ngồi.958
Giờ ra thay mặt đổi ngôi,959
Dám xin gửi lại một lời cho minh.960
Mụ nghe nàng nói hay tình,961
Bấy giờ mới nổi tam bành mụ lên:962
Này này sự đã quả nhiên,963
Thôi đà cướp sống chồng min đi rồi.964
Bảo rằng đi dạo lấy người,965
Đem về rước khách kiếm lời mà ăn.966
Tuồng vô nghĩa ở bất nhân,967
Buồn mình trước đã tần mần thử chơi.968
Màu hồ đã mất đi rồi,969
Thôi thôi vốn liếng đi đời nhà ma!970
Con kia đã bán cho ta,971
Nhập gia phải cứ phép nhà tao đây.972
Lão kia có giở bài bây,973
Chẳng văng vào mặt mà mày lại nghe.974
Cớ sao chịu tốt một bề,975
Gái tơ mà đã ngứa nghề sớm sao?976
Phải làm cho biết phép tao!977
Chập bì tiên rắp sấn vào ra tay.978
Nàng rằng: Trời thẳm đất dày!979
Thân này đã bỏ những ngày ra đi.980
Thôi thì thôi có tiếc gì!981
Sẵn dao tay áo tức thì giở ra.982
Sợ gan nát ngọc liều hoa!983
Mụ còn trông mặt nàng đà quá tay.984
Thương ôi tài sắc bậc này,985
Một dao oan nghiệt đứt dây phong trần.986
Nỗi oan vỡ lở xa gần,987
Trong nhà người chật một lần như nêm.988
Nàng thì bằn bặt giấc tiên,989
Mụ thì cầm cập mặt nhìn hồn bay.990
Vực nàng vào chốn hiên tây,991
Cắt người coi sóc chạy thầy thuốc thang.992
Nào hay chưa hết trần duyên,993
Trong mê dường đã đứng bên một nàng.994
Rỉ rằng: Nhân quả dở dang,995
Đã toan trốn nợ đoạn trường được sao?996
Số còn nặng nợ má đào,997
Người dầu muốn quyết trời nào đã cho.998
Hãy xin hết kiếp liễu bồ,999
Sông Tiền đường sẽ hẹn hò về sau.1000
Thuốc thang suốt một ngày thâu,1001
Giấc mê nghe đã dàu dàu vừa tan.1002
Tú bà chực sẵn bên màn,1003
Lựa lời khuyên giải mơn man gỡ dần:1004
Một người dễ có mấy thân!1005
Hoa xuân đương nhụy, ngày xuân còn dài.1006
Cũng là lỡ một lầm hai,1007
Đá vàng sao nỡ ép nài mưa mây!1008
Lỡ chân trót đã vào đây,1009
Khóa buồng xuân để đợi ngày đào non.1010
Người còn thì của hãy còn,1011
Tìm nơi xứng đáng là con cái nhà.1012
Làm chi tội báo oán gia,1013
Thiệt mình mà hại đến ta hay gì ?1014
Kề tai mấy mỗi nằn nì,1015
Nàng nghe dường cũng thị phi rạch ròi.1016
Vả suy thần mộng mấy lời,1017
Túc nhân âu cũng có trời ở trong.1018
Kiếp này nợ trả chưa xong,1019
Làm chi thêm một nợ chồng kiếp sau!1020
Lặng nghe, thấm thía gót đầu,1021
Thưa rằng: Ai có muốn đâu thế này?1022
Được như lời, thế là may,1023
Hẳn rằng mai có như rày cho chăng!1024
Sợ khi ong bướm đãi đằng,1025
Đến điều sống đục, sao bằng thác trong!1026
Mụ rằng: Con hãy thong dong,1027
Phải điều lòng lại dối lòng mà chơi!1028
Mai sau ở chẳng như lời,1029
Trên đầu có bóng mặt trời rạng soi.1030
Thấy lời quyết đoán hẳn hoi,1031
Đành lòng, nàng cũng sẽ nguôi nguôi dần.1032
Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân,1033
Vẻ non xa, tấm trăng gần, ở chung.1034
Bốn bề bát ngát xa trông,1035
Cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia.1036
Bẽ bàng mây sớm đèn khuya,1037
Nửa tình, nửa cảnh như chia tấm lòng.1038
Tưởng người dưới nguyệt chén đồng,1039
Tin sương luống những rày trông mai chờ.1040
Bên trời góc bể bơ vơ,1041
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai.1042
Xót người tựa cửa hôm mai,1043
Quạt nồng ấp lạnh, những ai đó giờ ?1044
Sân Lai cách mấy nắng mưa,1045
Có khi gốc tử đã vừa người ôm?1046
Buồn trông cửa bể chiều hôm,1047
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa ?1048
Buồn trông ngọn nước mới sa,1049
Hoa trôi man mác, biết là về đâu?1050
Buồn trông nội cỏ dàu dàu,1051
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.1052
Buồn trông gió cuốn mặt ghềnh1053
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồị1054
Chung quanh những nước non người,1055
Đau lòng lưu lạc, nên vài bốn câu.1056
Ngậm ngùi rủ bước rèm châu,1057
Cách tường, nghe có tiếng đâu họa vần.1058
Một chàng vừa trạc thanh xuân,1059
Hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng.1060
Nghĩ rằng cũng mạch thư hương,1061
Hỏi ra mới biết rằng chàng Sở Khanh.1062
Bóng nga thấp thoáng dưới mành,1063
Trông nàng, chàng cũng ra tình đeo đai.1064
Than ôi! Sắc nước hương trời,1065
Tiếc cho đâu bỗng lạc loài đến đây ?1066
Giá đành trong nguyệt trên mây,1067
Hoa sao, hoa khéo đọa đày bấy hoa ?1068
Tức gan riêng giận trời già,1069
Lòng này ai tỏ cho ta, hỡi lòng?1070
Thuyền quyên ví biết anh hùng,1071
Ra tay tháo cũi, sổ lồng như chơi!1072
Song thu đã khép cánh ngoài,1073
Tai còn đồng vọng mấy lời sắt đanh.1074
Nghĩ người thôi lại nghĩ mình,1075
Cám lòng chua xót, nhạt tình chơ vơ.1076
Những là lần lữa nắng mưa,1077
Kiếp phong trần biết bao giờ mới thôi ?1078
Đánh liều nhắn một hai lời,1079
Nhờ tay tế độ vớt người trầm luân.1080
Mảnh tiên kể hết xa gần,1081
Nỗi nhà báo đáp, nỗi thân lạc loài.1082
Tan sương vừa rạng ngày mai,1083
Tiện hồng nàng mới nhắn lời gửi sang.1084
Trời tây lãng đãng bóng vàng,1085
Phúc thư đã thấy tin chàng đến nơi.1086
Mở xem một bức tiên mai,1087
Rành rành tích việt có hai chữ đề.1088
Lấy trong ý tứ mà suy:1089
Ngày hai mươi mốt, tuất thì phải chăng?1090
Chim hôm thoi thót về rừng,1091
Đóa trà mi đã ngậm trăng nửa vành.1092
Tường đông lay động bóng cành,1093
Rẽ song, đã thấy Sở Khanh lẻn vào.1094
Sượng sùng đánh dạn ra chào,1095
Lạy thôi, nàng mới rỉ tai ân cần.1096
Rằng: Tôi bèo bọt chút thân,1097
Lạc đàn mang lấy nợ nần yến anh.1098
Dám nhờ cốt nhục tử sinh,1099
Còn nhiều kết cỏ ngậm vành về sau!1100
Lặng nghe, lẩm nhẩm gật đầu:1101
Ta đây phải mượn ai đâu mà rằng!1102
Nàng đà biết đến ta chăng,1103
Bể trầm luân, lấp cho bằng mới thôi!1104
Nàng rằng: Muôn sự ơn người,1105
Thế nào xin quyết một bài cho xong.1106
Rằng: Ta có ngựa truy phong,1107
Có tên dưới trướng, vốn dòng kiện nhi.1108
Thừa cơ lẻn bước ra đi,1109
Ba mươi sáu chước, chước gì là hơn.1110
Dù khi gió kép, mưa đơn,1111
Có ta đây cũng chẳng cơn cớ gì!1112
Nghe lời nàng đã sinh nghi,1113
Song đà quá đỗi, quản gì được thân.1114
Cũng liều nhắm mắt đưa chân,1115
Mà xem con tạo xoay vần đến đâu!1116
Cùng nhau lẻn bước xuống lầu,1117
Song song ngựa trước, ngựa sau một đoàn.1118
Đêm thâu khắc lậu canh tàn,1119
Gió cây trút lá, trăng ngàn ngậm gương.1120
Lối mòn cỏ nhợt mù sương,1121
Lòng quê đi một bước đường, một đau.1122
Tiếng gà xao xác gáy mau,1123
Tiếng người đâu đã mái sau dậy dàng.1124
Nàng càng thổn thức gan vàng,1125
Sở Khanh đã rẽ dây cương lối nào!1126
Một mình khôn biết làm sao,1127
Dặm rừng bước thấp, bước cao hãi hùng.1128
Hóa nhi thật có nỡ lòng,1129
Làm chi dày tía, vò hồng, lắm nau!1130
Một đoàn đổ đến trước sau,1131
Vuốt đâu xuống đất, cánh đâu lên trời.1132
Tú bà tốc thẳng đến nơi,1133
Hầm hầm áp điệu một hơi lại nhà.1134
Hung hăng chẳng nói chẳng tra,1135
Đang tay vùi liễu, giập hoa tơi bời.1136
Thịt da ai cũng là người,1137
Lòng nào hồng rụng, thắm rời chẳng đau.1138
Hết lời thú phục, khẩn cầu,1139
Uốn lưng thịt đổ, cất đầu máu sa.1140
Rằng: Tôi chút phận đàn bà,1141
Nước non lìa cửa, lìa nhà, đến đây.1142
Bây giờ sống chết ở tay,1143
Thân này đã đến thế này thì thôi!1144
Nhưng tôi có sá chi tôi,1145
Phận tôi đành vậy, vốn người để đâu ?1146
Thân lươn bao quản lấm đầu,1147
Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa!1148
Được lời mụ mới tùy cơ,1149
Bắt người bảo lĩnh làm tờ cung chiêu.1150
Bày vai có ả Mã Kiều,1151
Xót nàng, ra mới đánh liều chịu đoan.1152
Mụ càng kể nhặt, kể khoan,1153
Gạn gùng đến mực, nồng nàn mới tha.1154
Vực nàng vào nghỉ trong nhà,1155
Mã Kiều lại ngỏ ý ra dặn lời:1156
Thôi đà mắc lận thì thôi!1157
Đi đâu chẳng biết con người Sở Khanh?1158
Bạc tình, nổi tiếng lầu xanh,1159
Một tay chôn biết mấy cành phù dung!1160
Đà đao lập sẵn chước dùng,1161
Lạ gì một cốt một đồng xưa nay!1162
Có ba mươi lạng trao tay,1163
Không dưng chi có chuyện này, trò kia!1164
Rồi ra trở mặt tức thì,1165
Bớt lời, liệu chớ sân si, thiệt đời!1166
Nàng rằng: Thề thốt nặng lời,1167
Có đâu mà lại ra người hiểm sâu!1168
Còn đương suy trước, nghĩ sau,1169
Mặt mo đã thấy ở đâu dẫn vào.1170
Sở Khanh lên tiếng rêu rao:1171
Rằng nghe mới có con nào ở đây.1172
Phao cho quyến gió rủ mây,1173
Hãy xem có biết mặt này là ai?1174
Nàng rằng: Thôi thế thì thôi!1175
Rằng không, thì cũng vâng lời là không!1176
Sở Khanh quắt mắng đùng đùng,1177
Sấn vào, vừa rắp thị hùng ra tay,1178
Nàng rằng: Trời nhé có hay!1179
Quyến anh, rủ yến, sự này tại ai ?1180
Đem người giẩy xuống giếng khơi,1181
Nói rồi, rồi lại ăn lời được ngay!1182
Còn tiên tích việt ở tay,1183
Rõ ràng mặt ấy, mặt này chứ ai ?1184
Lời ngay, đông mặt trong ngoài,1185
Kẻ chê bất nghĩa, người cười vô lương!1186
Phụ tình án đã rõ ràng,1187
Dơ tuồng, nghỉ mới kiếm đường tháo lui.1188
Buồng riêng, riêng những sụt sùi:1189
Nghĩ thân, mà lại ngậm ngùi cho thân.1190
Tiếc thay trong giá trắng ngần,1191
Đến phong trần, cũng phong trần như ai!1192
Tẻ vui cũng một kiếp người,1193
Hồng nhan phải giống ở đời mãi ru!1194
Kiếp xưa đã vụng đường tu,1195
Kiếp này chẳng kẻo đền bù mới xuôi!1196
Dù sao bình đã vỡ rồi,1197
Lấy thân mà trả nợ đời cho xong!1198
Vừa tuần nguyệt sáng, gương trong,1199
Tú bà ghé lại thong dong dặn dò:1200
Nghề chơi cũng lắm công phu,1201
Làng chơi ta phải biết cho đủ điều.1202
Nàng rằng: Mưa gió dập dìu,1203
Liều thân, thì cũng phải liều thế thôi!1204
Mụ rằng: Ai cũng như ai,1205
Người ta ai mất tiền hoài đến đây ?1206
Ở trong còn lắm điều hay,1207
Nỗi đêm khép mở, nỗi ngày riêng chung.1208
Này con thuộc lấy nằm lòng,1209
Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề.1210
Chơi cho liễu chán, hoa chê,1211
Cho lăn lóc đá, cho mê mẩn đời.1212
Khi khóe hạnh, khi nét ngài,1213
Khi ngâm ngợi nguyệt, khi cười cợt hoa.1214
Đều là nghề nghiệp trong nhà,1215
Đủ ngần ấy nết, mới là người soi.1216
Gót đầu vâng dạy mấy lời,1217
Dường chau nét nguyệt, dường phai vẻ hồng.1218
Những nghe nói, đã thẹn thùng,1219
Nước đời lắm nỗi lạ lùng, khắt khe!1220
Xót mình cửa các, buồng khuê,1221
Vỡ lòng, học lấy những nghề nghiệp hay!1222
Khéo là mặt dạn, mày dày,1223
Kiếp người đã đến thế này thì thôi!1224
Thương thay thân phận lạc loài,1225
Dẫu sao cũng ở tay người biết sao ?1226
Lầu xanh, mới rủ trướng đào,1227
Càng treo giá ngọc, càng cao phẩm người.1228
Biết bao bướm lả, ong lơi,1229
Cuộc say đầy tháng, trận cười suốt đêm.1230
Dập dìu lá gió, cành chim,1231
Sớm đưa Tống Ngọc, tối tìm Tràng Khanh.1232
Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh,1233
Giật mình, mình lại thương mình xót xa.1234
Khi sao phong gấm rủ là,1235
Giờ sao tan tác như hoa giữa đường?1236
Mặt sao dày gió dạn sương,1237
Thân sao bướm chán, ong chường bấy thân?1238
Mặt người mưa Sở, mây Tần,1239
Những mình nào biết có xuân là gì!1240
Đôi phen gió tựa, hoa kề,1241
Nửa rèm tuyết ngậm, bốn bề trăng thâu.1242
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,1243
Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ!1244
Đòi phen nét vẽ, câu thơ,1245
Cung cầm trong nguyệt, nước cờ dưới hoa,1246
Vui là vui gượng kẻo mà,1247
Ai tri âm đó, mặn mà với ai ?1248
Thờ ơ gió trúc, mưa mai,1249
Ngẩn ngơ trăm nỗi, dùi mài một thân.1250
Ôm lòng đòi đoạn xa gần,1251
Chẳng vò mà rối, chẳng giần mà đau!1252
Nhớ ơn chín chữ cao sâu,1253
Một ngày một ngả bóng dâu tà tà.1254
Dặm ngàn, nước thẳm, non xa,1255
Nghĩ đâu thân phận con ra thế này!1256
Sân hòe đôi chút thơ ngây1257
Trân cam, ai kẻ đỡ thay việc mình?1258
Nhớ lời nguyện ước ba sinh,1259
Xa xôi ai có thấu tình chăng ai ?1260
Khi về hỏi liễu Chương Đài,1261
Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay.1262
Tình sâu mong trả nghĩa dày,1263
Hoa kia đã chắp cành này cho chưa ?1264
Mối tình đòi đoạn vò tơ,1265
Giấc hương quan luống lần mơ canh dài.1266
Song sa vò võ phương trời,1267
Nay hoàng hôn, đã lại mai hôn hoàng.1268
Lần lần thỏ bạc ác vàng,1269
Xót người trong hội đoạn tràng đòi cơn!1270
Đã cho lấy chữ hồng nhan,1271
Làm cho, cho hại, cho tàn, cho cân!1272
Đã đày vào kiếp phong trần,1273
Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi!1274
Khách du bỗng có một người,1275
Kỳ Tâm họ Thúc cũng nòi thư hương.1276
Vốn người huyện Tích châu Thường,1277
Theo nghiêm đường mở ngôi hàng Lâm Tri.1278
Hoa khôi mộ tiếng Kiều nhi,1279
Thiếp hồng tìm đến hương khuê gửi vào.1280
Trướng tô giáp mặt hoa đào,1281
Vẻ nào chẳng mặn nét nào chăng ưa ?1282
Hải đường mơn mởn cành tơ,1283
Ngày xuân càng gió càng mưa càng nồng.1284
Nguyệt hoa hoa nguyệt não nùng,1285
Đêm xuân ai dễ cầm lòng được chăng?1286
Lạ gì thanh khí lẽ hằng,1287
Một dây một buộc ai giằng cho ra.1288
Sớm đào tối mận lân la,1289
Trước còn trăng gió sau ra đá vàng.1290
Dịp đâu may mắn lạ dường,1291
Lại vừa gặp khoảng xuân đường lại quê.1292
Sinh càng một tỉnh mười mê,1293
Ngày xuân lắm lúc đi về với xuân.1294
Khi gió gác khi trăng sân,1295
Bầu tiên chuốc rượu câu thần nối thơ.1296
Khi hương sớm khi trà trưa,1297
Bàn vây điểm nước đường tơ họa đàn.1298
Miệt mài trong cuộc truy hoan,1299
Càng quen thuộc nết càng dan díu tình.1300
Lạ cho cái sóng khuynh thành,1301
Làm cho đổ quán xiêu đình như chơi.1302
Thúc sinh quen thói bốc rời,1303
Trăm nghìn đổ một trận cười như không.1304
Mụ càng tô lục chuốt hồng,1305
Máu tham hễ thấy hơi đồng thì mê.1306
Dưới trăng quyên đã gọi hè,1307
Đầu tường lửa lựu lập lòe đâm bông.1308
Buồng the phải buổi thong dong,1309
Thang lan rủ bức trướng hồng tẩm hoa.1310
Rõ màu trong ngọc trắng ngà!1311
Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên.1312
Sinh càng tỏ nét càng khen,1313
Ngụ tình tay thảo một thiên luật đường.1314
Nàng rằng: Vâng biết ý chàng.1315
Lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu.1316
Hay hèn lẽ cũng nối điêu,1317
Nỗi quê nghĩ một hai điều ngang ngang.1318
Lòng còn gửi áng mây Vàng.1319
Họa vần xin hãy chịu chàng hôm nay.1320
Rằng: Sao nói lạ lùng thay!1321
Cành kia chẳng phải cỗi này mà ra ?1322
Nàng càng ủ đột thu ba,1323
Đoạn trường lúc ấy nghĩ mà buồn tênh:1324
Thiếp như hoa đã lìa cành,1325
Chàng như con bướm lượn vành mà chơi.1326
Chúa xuân đành đã có nơi,1327
Vắn ngày thôi chớ dài lời làm chi.1328
Sinh răng: Từ thuở tương tri,1329
Tấm riêng riêng những nặng vì nước non.1330
Trăm năm tính cuộc vuông tròn,1331
Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông.1332
Nàng rằng: Muôn đội ơn lòng.1333
Chút e bên thú bên tòng dễ đâu.1334
Bình Khang nấn ná bấy lâu,1335
Yêu hoa yêu được một màu điểm trang.1336
Rồi ra lạt phấn phai hương,1337
Lòng kia giữ được thường thường mãi chăng ?1338
Vả trong thềm quế cung trăng,1339
Chủ trương đành đã chị Hằng ở trong.1340
Bấy lâu khăng khít dải đồng,1341
Thêm người người cũng chia lòng riêng tây.1342
Vẻ chi chút phận bèo mây,1343
Làm cho bể ái khi đầy khi vơi.1344
Trăm điều ngang ngửa vì tôi,1345
Thân sau ai chịu tội trời ấy cho ?1346
Như chàng có vững tay co,1347
Mười phần cũng đắp điếm cho một vài.1348
Thế trong dầu lớn hơn ngoài,1349
Trươc hàm sư tử gửi người đằng la.1350
Cúi đầu luồn xuống mái nhà,1351
Giấm chua lại tội băng ba lửa nồng.1352
ở trên còn có nhà thông,1353
Lượng trên trong xuống biết lòng có thương?1354
Sá chi liễu ngõ hoa tường?1355
Lầu xanh lại bỏ ra phường lầu xanh.1356
Lại càng dơ dáng dại hình,1357
Đành thân phận thiếp ngại danh giá chàng.1358
Thương sao cho vẹn thì thương.1359
Tính sao cho vẹn mọi đường xin vâng.1360
Sinh rằng: Hay nói đè chừng!1361
Lòng đây lòng đấy chưa từng hay sao?1362
Đường xa chớ ngại Ngô Lào,1363
Trăm điều hãy cứ trông vào một ta.1364
Đã gần chi có điều xa ?1365
Đá vàng đã quyết phong ba cũng liều.1366
Cùng nhau căn vặn đến điều,1367
Chỉ non thề bể nặng gieo đến lời.1368
Nỉ non đêm ngắn tình dài,1369
Ngoài hiên thỏ đã non đoài ngậm gương.1370
Mượn điều trúc viện thừa lương,1371
Rước về hãy tạm giấu nàng một nơi.1372
Chiến hòa sắp sẵn hai bài,1373
Cậy tay thầy thợ mượn người dò la.1374
Bắn tin đến mặt Tú bà,1375
Thua cơ mụ cũng cầu hòa dám sao.1376
Rõ ràng của dẫn tay trao,1377
Hoàn lương một thiếp thân vào cửa công.1378
Công tư đôi lẽ đều xong,1379
Gót tiên phút đã thoát vòng trần ai.1380
Một nhà sum họp trúc mai,1381
Càng sâu nghĩa bể càng dài tình sông.1382
Hương càng đượm lửa càng nồng,1383
Càng sôi vẻ ngọc càng lồng màu sen.1384
Nửa năm hơi tiếng vừa quen,1385
Sân ngô cành biếc đã chen lá vàng.1386
Giậu thu vừa nảy giò sương,1387
Gối yên đã thấy xuân đường đến nơi.1388
Phong lôi nổi trận bời bời,1389
Nặng lòng e ấp tính bài phân chia.1390
Quyết ngay biện bạch một bề,1391
Dạy cho má phấn lại về lầu xanh.1392
Thấy lời nghiêm huấn rành rành,1393
Đánh liều sinh mới lấy tình nài kêu.1394
Rằng: Con biết tội đã nhiều,1395
Đẫu rằng sấm sét búa rìu cũng cam.1396
Trót vì tay đã nhúng chàm,1397
Dại rồi còn biết khôn làm sao đây.1398
Cùng nhau vả tiếng một ngày,1399
Ôm cầm ai nỡ dứt dây cho đành.1400
Lượng trên quyết chẳng thương tình,1401
Bạc đen thôi có tiếc mình làm chi.1402
Thấy lời sắt đá tri tri,1403
Sốt gan ông mới cáo quì cửa công.1404
Đất bằng nổi sóng đùng đùng,1405
Phủ đường sai lá phiếu hồng thôi tra.1406
Cùng nhau theo gót sai nha,1407
Song song vào trước sân hoa lạy quì.1408
Trông lên mặt sắt đen sì,1409
.Lập nghiêm trước đã ra uy nặng lời:1410
Gã kia dại nết chơi bời,1411
Mà con người thế là người đong đưa.1412
Tuồng chi hoa thải hương thừa,1413
Mượn màu son phấn đánh lừa con đen.1414
Suy trong tình trạng nguyên đơn,1415
Bề nào thì cũng chưa yên bề nào.1416
Phép công chiếu án luận vào.1417
Có hai đường ấy muốn sao mặc mình.1418
Một là cứ phép gia hình,1419
Một là lại cứ lầu xanh phó về.1420
Nàng rằng: đã quyết một bề!1421
Nhện này vương lấy tơ kia mấy lần.1422
Đục trong thân cũng là thân.1423
Yếu thơ vâng chịu trước sân lôi đình!1424
Dạy rằng: Cứ phép gia hình!1425
Ba cây chập lại một cành mẫu đơn.1426
Phận đành chi dám kêu oan,1427
Đào hoen quẹn má liễu tan tác mày.1428
Một sân lầm cát đã đầy,1429
Gương lờ nước thủy mai gầy vóc sương.1430
Nghĩ tình chàng Thúc mà thương,1431
Nẻo xa trông thấy lòng càng xót xa.1432
Khóc rằng: Oan khốc vì ta!1433
Có nghe lời trước chẳng đà lụy sau.1434
Cạn lòng chẳng biết nghĩ sâu.1435
Để ai trăng tủi hoa sầu vì ai.1436
Phủ đường nghe thoảng vào tai,1437
Động lòng lại gạn đến lời riêng tây.1438
Sụt sùi chàng mới thưa ngay,1439
Đầu đuôi kể lại sự ngày cầu thân:1440
Nàng đà tính hết xa gần,1441
Từ xưa nàng đã biết thân có rày.1442
Tại tôi hứng lấy một tay,1443
Để nàng cho đến nỗi này vì tôi.1444
Nghe lời nói cũng thương lời,1445
Dẹp uy mới dạy cho bài giải vi.1446
Rằng: Như hẳn có thế thì1447
Trăng hoa song cũng thị phi biết điều.1448
Sinh rằng: Chút phận bọt bèo,1449
Theo đòi vả cũng ít nhiều bút nghiên.1450
Cười rằng: đã thế thì nên!1451
Mộc già hãy thử một thiên trình nghề.1452
Nàng vâng cất bút tay đề,1453
Tiên hoa trình trước án phê xem tường.1454
Khen rằng: Giá đáng Thịnh đường!1455
Tài này sắc ấy nghìn vàng chưa cân!1456
Thật là tài tử giai nhân,1457
Châu Trần còn có Châu Trần nào hơn?1458
Thôi đừng rước dữ cưu hờn,1459
Làm chi lỡ nhịp cho đòn ngang cung.1460
Đã đưa đến trước cửa công,1461
Ngoài thì là lý song trong là tình.1462
Dâu con trong đạo gia đình,1463
Thôi thì dẹp nỗi bất bình là xong.1464
Kíp truyền sắm sửa lễ công,1465
Kiệu hoa cất gió đuốc hồng điểm sao.1466
Bày hàng cổ xúy xôn xao,1467
Song song đưa tới trướng đào sánh đôi.1468
Thương vì hạnh trọng vì tài,1469
Thúc ông thôi cũng dẹp lời phong ba.1470
Huệ lan sực nức một nhà,1471
Từng cay đắng lại mặn mà hơn xưa.1472
Mảng vui rượu sớm cờ trưa,1473
Đào đà phai thắm sen vừa nẩy xanh.1474
Trướng hồ vắng vẻ đêm thanh,1475
E tình nàng mới bày tình riêng chung:1476
Phận bồ từ vẹn chữ tòng,1477
Đổi thay nhạn yến đã hòng đầy niên.1478
Tin nhà ngày một vắng tin,1479
Mặn tình cát lũy lạt tình tào khang.1480
Nghĩ ra thật cũng nên đường,1481
Tăm hơi ai dễ giữ giàng cho ta?1482
Trộm nghe kẻ lớn trong nhà,1483
Ở vào khuôn phép nói ra mối đường.1484
E thay những dạ phi thường,1485
Dễ dò rốn bể khôn lường đáy sông!1486
Mà ta suốt một năm ròng,1487
Thế nào cũng chẳng giấu xong được nào.1488
Bấy chầy chưa tỏ tiêu hao,1489
Hoặc là trong có làm sao chăng là?1490
Xin chàng kíp liệu lại nhà,1491
Trước người đẹp ý sau ta biết tình.1492
Đêm ngày giữ mức giấu quanh,1493
Rày lần mai lữa như hình chưa thông.1494
Nghe lời khuyên nhủ thong dong,1495
Đành lòng sinh mới quyết lòng hồi trang.1496
Rạng ra gửi đến xuân đường,1497
Thúc ông cũng vội giục chàng ninh gia.1498
Tiễn đưa một chén quan hà,1499
Xuân đình thoắt đã dạo ra cao đình.1500
Sông Tần một dải xanh xanh,1501
Loi thoi bờ liễu mấy cành Dương quan.1502
Cầm tay dài ngắn thở than,1503
Chia phôi ngừng chén hợp tan nghẹn lời.1504
Nàng rằng: Non nước xa khơi,1505
Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm.1506
Dễ lòa yếm thắm trôn kim,1507
Làm chi bưng mắt bắt chim khó lòng!1508
Đôi ta chút nghĩa đèo bòng,1509
Đến nhà trước liệu nói sòng cho minh.1510
Dù khi sóng gió bất tình,1511
Lớn ra uy lớn tôi đành phận tôi.1512
Hơn điều giấu ngược giấu xuôi.1513
Lại mang những việc tày trời đến sau.1514
Thương nhau xin nhớ lời nhau,1515
Năm chầy cũng chẳng đi đâu mà chầy.1516
Chén đưa nhớ bữa hôm nay,1517
Chén mừng xin đợi ngày này năm sau!1518
Người lên ngựa kẻ chia bào,1519
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san.1520
Dặm hồng bụi cuốn chinh an,1521
Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh.1522
Người về chiếc bóng năm canh,1523
Kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi.1524
Vầng trăng ai xẻ làm đôi,1525
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.1526
Kể chi những nỗi dọc đường,1527
Buồn trong này nỗi chủ trương ở nhà:1528
Vốn dòng họ Hoạn danh gia,1529
Con quan Lại bộ tên là Hoạn thư.1530
Duyên đằng thuận nẻo gió đưa,1531
Cùng chàng kết tóc xe tơ những ngày.1532
ở ăn thì nết cũng hay,1533
Nói điều ràng buộc thì tay cũng già.1534
Từ nghe vườn mới thêm hoa,1535
Miệng người đã lắm tin nhà thì không.1536
Lửa tâm càng dập càng nồng,1537
Trách người đen bạc ra lòng trăng hoa:1538
Ví bằng thú thật cùng ta,1539
Cũng dung kẻ dưới mới là lượng trên.1540
Dại chi chẳng giữ lấy nền,1541
Tốt chi mà rước tiếng ghen vào mình?1542
Lại còn bưng bít giấu quanh,1543
Làm chi những thói trẻ ranh nực cười!1544
Tính rằng cách mặt khuất lời,1545
Giấu ta ta cũng liệu bài giấu cho!1546
Lo gì việc ấy mà lo,1547
Kiến trong miệng chén có bò đi đâu?1548
Làm cho nhìn chẳng được nhau,1549
Làm cho đầy đọa cất đầu chẳng lên!1550
Làm cho trông thấy nhãn tiền,1551
Cho người thăm ván bán thuyền biết tay.1552
Nỗi lòng kín chẳng ai hay,1553
Ngoài tai để mặc gió bay mái ngoài.1554
Tuần sau bỗng thấy hai người,1555
Mách tin ý cũng liệu bài tâng công.1556
Tiểu thư nổi giận đùng đùng:1557
Gớm tay thêu dệt ra lòng trêu ngươi!1558
Chồng tao nào phải như ai,1559
Điều này hẳn miệng những người thị phi!1560
Vội vàng xuống lệnh ra uy,1561
Đứa thì vả miệng đứa thì bẻ răng.1562
Trong ngoài kín mít như bưng.1563
Nào ai còn dám nói năng một lời!1564
Buồng đào khuya sớm thảnh thơi,1565
Ra vào một mực nói cười như không.1566
Đêm ngày lòng những dặn lòng,1567
Sinh đà về đến lầu hồng xuống yên.1568
Lời tan hợp nỗi hàn huyên,1569
Chữ tình càng mặn chữ duyên càng nồng.1570
Tẩy trần vui chén thong dong,1571
Nỗi lòng ai ở trong lòng mà ra.1572
Chàng về xem ý tứ nhà,1573
Sự mình cũng rắp lân la giãi bày.1574
Mấy phen cười nói tỉnh say,1575
Tóc tơ bất động mảy may sự tình.1576
Nghĩ đà bưng kín miệng bình,1577
Nào ai có khảo mà mình đã xưng?1578
Những là e ấp dùng dằng,1579
Rút dây sợ nữa động rừng lại thôi.1580
Có khi vui chuyện mua cười,1581
Tiểu thư lại giở những lời đâu đâu.1582
Rằng: Trong ngọc đá vàng thau,1583
Mười phần ta đã tin nhau cả mười.1584
Khen cho những chuyện dông dài,1585
Bướm ong lại đặt những lời nọ kia.1586
Thiếp dù bụng chẳng hay suy,1587
Đã dơ bụng nghĩ lại bia miệng cười!1588
Thấy lời thủng thỉnh như chơi,1589
Thuận lời chàng cũng nói xuôi đỡ đòn.1590
Những là cười phấn cợt son,1591
Đèn khuya chung bóng trăng tròn sánh vai.1592
Thú quê thuần hức bén mùi,1593
Giếng vàng đã rụng một vài lá ngô.1594
Chạnh niềm nhớ cảnh giang hồ,1595
Một màu quan tái mấy mùa gió trăng.1596
Tình riêng chưa dám rỉ răng,1597
Tiểu thư trước đã liệu chừng nhủ qua:1598
Cách năm mây bạc xa xa,1599
Lâm Tri cũng phải tính mà thần hôn.1600
Được lời như cởi tấc son,1601
Vó câu chẳng ruổi nước non quê người.1602
Long lanh đáy nước in trời,1603
Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng.1604
Roi câu vừa gióng dặm trường,1605
Xe hương nàng cũng thuận đường quy ninh.1606
Thưa nhà huyên hết mọi tình,1607
Nỗi chàng ở bạc nỗi mình chịu đen.1608
Nghĩ rằng: Ngứa ghẻ hờn ghen,1609
Xấu chàng mà có ai khen chi mình!1610
Vậy nên ngảnh mặt làm thinh,1611
Mưu cao vốn đã rắp ranh những ngày.1612
Lâm Tri đường bộ tháng chầy,1613
Mà đường hải đạo sang ngay thì gần.1614
Dọn thuyền lựa mặt gia nhân,1615
Hãy đem dây xích buộc chân nàng về.1616
Làm cho cho mệt cho mê,1617
Làm cho đau đớn ê chề cho coi!1618
Trước cho bõ ghét những người,1619
Sau cho để một trò cười về sau.1620
Phu nhân khen chước rất mầu,1621
Chiều con mới dạy mặc dầu ra tay.1622
Sửa sang buồm gió lèo mây,1623
Khuyển ưng lại chọn một bầy côn quang.1624
Dặn dò hết các mọi đường,1625
Thuận phong một lá vượt sang bến Tề.1626
Nàng từ chiếc bóng song the,1627
Đường kia nỗi nọ như chia mối sầu.1628
Bóng đâu đã xế ngang đầu,1629
Biết đâu ấm lạnh biết đâu ngọt bùi.1630
Tóc thề đã chấm ngang vai,1631
Nào lời non nước nào lời sắt son.1632
Sắn bìm chút phận cỏn con,1633
Khuôn duyên biết có vuông tròn cho chăng?1634
Thân sao nhiều nỗi bất bằng,1635
Liều như cung Quảng ả Hằng nghĩ nao!1636
Đêm thu gió lọt song đào,1637
Nửa vành trăng khuyết ba sao giữa trời.1638
Nén hương đến trước Phật đài,1639
Nỗi lòng khấn chửa cạn lời vân vân.1640
Dưới hoa dậy lũ ác nhân,1641
ầm ầm khốc quỷ kinh thần mọc ra.1642
Đầy sân gươm tuốt sáng lòa,1643
Thất kinh nàng chửa biết là làm sao.1644
Thuốc mê đâu đã rưới vào,1645
Mơ màng như giấc chiêm bao biết gì.1646
Vực ngay lên ngựa tức thì,1647
Phòng đào viện sách bốn bề lửa dong.1648
Sẵn thây vô chủ bên sông,1649
Đem vào để đó lộn sòng ai hay?1650
Tôi đòi phách lạc hồn bay,1651
Pha càn bụi cỏ gốc cây ẩn mình.1652
Thúc ông nhà cũng gần quanh,1653
Chợt trông ngọn lửa thất kinh rụng rời.1654
Tớ thầy chạy thẳng đến nơi,1655
Tơi bời tưới lửa tìm người lao xao.1656
Gió cao ngọn lửa càng cao,1657
Tôi đòi tìm đủ nàng nào thấy đâu!1658
Hớt hơ hớt hải nhìn nhau,1659
Giếng sâu bụi rậm trước sau tìm quàng.1660
Chạy vào chốn cũ phòng hương,1661
Trong tro thấy một đống xương cháy tàn.1662
Tình ngay ai biết mưu gian,1663
Hẳn nàng thôi lại còn bàn rằng ai!1664
Thúc ông sùi sụt ngắn dài,1665
Nghĩ con vắng vẻ thương người nết na.1666
Di hài nhặt gói về nhà,1667
Nào là khâm liệm nào là tang trai.1668
Lễ thường đã đủ một hai,1669
Lục trình chàng cũng đến nơi bấy giờ.1670
Bước vào chốn cũ lầu thơ,1671
Tro than một đống nắng mưa bốn tường.1672
Sang nhà cha tới trung đường,1673
Linh sàng bài vị thờ nàng ở trên.1674
Hỡi ôi nói hết sự duyên,1675
Tơ tình đứt ruột lửa phiền cháy gan!1676
Gieo mình vật vã khóc than:1677
Con người thế ấy thác oan thế này.1678
Chắc rằng mai trúc lại vầy,1679
Ai hay vĩnh quyết là ngày đưa nhau!1680
Thương càng nghĩ nghĩ càng đau,1681
Dễ ai lấp thảm quạt sầu cho khuây.1682
Gần miền nghe có một thầy,1683
Phi phù trí quỷ cao tay thông huyền.1684
Trên tam đảo dưới cửu tuyền,1685
Tìm đâu thì cũng biết tin rõ ràng.1686
Sắm sanh lễ vật rước sang,1687
Xin tìm cho thấy mặt nàng hỏi han.1688
Đạo nhân phục trước tĩnh đàn,1689
Xuất thần giây phút chưa tàn nén hương.1690
Trở về minh bạch nói tường:1691
Mặt nàng chẳng thấy việc nàng đã tra.1692
Người này nặng kiếp oan gia,1693
Còn nhiều nợ lắm sao đà thoát cho!1694
Mệnh cung đang mắc nạn to,1695
Một năm nữa mới thăm dò được tin.1696
Hai bên giáp mặt chiền chiền,1697
Muốn nhìn mà chẳng dám nhìn lạ thay!1698
Điều đâu nói lạ dường này,1699
Sự nàng đã thế lời thầy dám tin!1700
Chẳng qua đồng cốt quàng xiên,1701
Người đâu mà lại thấy trên cõi trần?1702
Tiếc hoa những ngậm ngùi xuân,1703
Thân này dễ lại mấy lần gặp tiên.1704
Nước trôi hoa rụng đã yên,1705
Hay đâu địa ngục ở miền nhân gian.1706
Khuyển ưng đã đắt mưu gian,1707
Vực nàng đưa xuống để an dưới thuyền.1708
Buồm cao lèo thẳng cánh suyền,1709
Đè chừng huyện Tích băng miền vượt sang.1710
Dỡ đò lên trước sảnh đường,1711
Khuyển ưng hai đứa nộp nàng dâng công.1712
Vực nàng tạm xuống môn phòng,1713
Hãy còn thiêm thiếp giấc nồng chưa phai.1714
Hoàng lương chợt tỉnh hồn mai,1715
Cửa nhà đâu mất lâu đài nào đây?1716
Bàng hoàng giở tỉnh giở say,1717
Sảnh đường mảng tiếng đòi ngay lên hầu.1718
A hoàn trên dưới giục mau,1719
Hãi hùng nàng mới theo sau một người.1720
Ngước trông tòa rộng dãy dài,1721
Thiên Quan Trủng Tể có bài treo trên.1722
Ban ngày sáp thắp hai bên,1723
Giữa giường thất bảo ngồi trên một bà.1724
Gạn gùng ngọn hỏi ngành tra,1725
Sự mình nàng phải cứ mà gửi thưa.1726
Bất tình nổi trận mây mưa,1727
Mắng rằng: Những giống bơ thờ quên thân!1728
Con này chẳng phải thiện nhân,1729
Chẳng phường trốn chúa thì quân lộn chồng.1730
Ra tuồng mèo mả gà đồng,1731
Ra tuồng lúng túng chẳng xong bề nào.1732
Đã đem mình bán cửa tao,1733
Lại còn khủng khỉnh làm cao thế này.1734
Nào là gia pháp nọ bay!1735
Hãy cho ba chục biết tay một lần.1736
A hoàn trên dưới dạ ran,1737
Dẫu rằng trăm miệng không phân lẽ nào.1738
Trúc côn ra sức đập vào,1739
Thịt nào chẳng nát gan nào chẳng kinh.1740
Xót thay đào lý một cành,1741
Một phen mưa gió tan tành một phen.1742
Hoa nô truyền dạy đổi tên,1743
Buồng the dạy ép vào phiên thị tì.1744
Ra vào theo lũ thanh y,1745
Dãi dầu tóc rối da chì quản bao.1746
Quản gia có một mụ nào,1747
Thấy người thấy nết ra vào mà thương.1748
Khi chè chén khi thuốc thang,1749
Đem lời phương tiện mở đường hiếu sinh.1750
Dạy rằng: May rủi đã đành,1751
Liểu bồ mình giữ lấy mình cho hay.1752
Cũng là oan nghiệp chi đây,1753
Sa cơ mới đến thế này chẳng dưng.1754
ở đây tai vách mạch rừng,1755
Thấy ai người cũ cũng đừng nhìn chi.1756
Kẻo khi sấm sét bất kỳ,1757
Con ong cái kiến kêu gì được oan?1758
Nàng càng giọt ngọc như chan,1759
Nỗi lòng luống những bàng hoàng niềm tây:1760
Phong trần kiếp chịu đã đầy,1761
Lầm than lại có thứ này bằng hai.1762
Phận sao bạc chẳng vừa thôi,1763
Khăng khăng buộc mãi lấy người hồng nhan.1764
Đã đành túc trái tiền oan,1765
Cũng liều ngọc nát hoa tàn mà chi.1766
Những là nương náu qua thì,1767
Tiểu thư phải buổi mới về ninh gia.1768
Mẹ con trò chuyện lân la,1769
Phu nhân mới gọi nàng ra dạy lời:1770
Tiểu thư dưới trướng thiếu người,1771
Cho về bên ấy theo đòi lầu trang.1772
Lãnh lời nàng mới theo sang,1773
Biết đâu địa ngục thiên đàng là đâu.1774
Sớm khuya khăn mắt lược đầu,1775
Phận con hầu giữ con hầu dám sai.1776
Phải đêm êm ả chiều trời,1777
Trúc tơ hỏi đến nghề chơi mọi ngày.1778
Lĩnh lời nàng mới lựa dây,1779
Nỉ non thánh thót dễ say lòng người.1780
Tiểu thư xem cũng thương tài,1781
Khuôn uy dường cũng bớt vài bốn phân.1782
Cửa người đày đọa chút thân,1783
Sớm ngơ ngẩn bóng đêm năn nỉ lòng.1784
Lâm Tri chút nghĩa đèo bồng,1785
Nước bèo để chữ tương phùng kiếp sau.1786
Bốn phương mây trắng một màu,1787
Trông vời cố quốc biết đâu là nhà.1788
Lần lần tháng trọn ngày qua,1789
Nỗi gần nào biết đường xa thế này.1790
Lâm Tri từ thuở uyên bay,1791
Buồng không thương kẻ tháng ngày chiếc thân.1792
Mày ai trăng mới in ngần,1793
Phần thừa hương cũ bội phần xót xa.1794
Sen tàn cúc lại nở hoa,1795
Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân.1796
Tìm đâu cho thấy cố nhân?1797
Lấy câu vận mệnh khuây dần nhớ thương.1798
Chạnh niềm nhớ cảnh gia hương,1799
Nhớ quê chàng lại tìm đường thăm quê.1800
Tiểu thư đón cửa giãi giề,1801
Hàn huyên vừa cạn mọi bề gần xa.1802
Nhà hương cao cuốn bức là,1803
Buồng trong truyền gọi nàng ra lạy mừng.1804
Bước ra một bước một dừng,1805
Trông xa nàng đã tỏ chừng nẻo xa:1806
Phải chăng nắng quáng đèn lòa,1807
Rõ ràng ngồi đó chẳng là Thúc Sinh?1808
Bây giờ tình mới rõ tình,1809
Thôi thôi đã mắc vào vành chẳng sai.1810
Chước đâu có chước lạ đời?1811
Người đâu mà lại có người tinh ma?1812
Rõ ràng thật lứa đôi ta,1813
Làm ra con ở chúa nhà đôi nơi.1814
Bề ngoài thơn thớt nói cười,1815
Mà trong nham hiểm giết người không dao.1816
Bây giờ đất thấp trời cao,1817
Ăn làm sao nói làm sao bây giờ?1818
Càng trông mặt càng ngẩn ngơ,1819
Ruột tằm đòi đoạn như tơ rối bời.1820
Sợ uy dám chẳng vâng lời,1821
Cúi đầu nép xuống sân mai một chiều.1822
Sinh đà phách lạc hồn siêu:1823
Thương ơi chẳng phải nàng Kiều ở đây?1824
Nhân làm sao đến thế này?1825
Thôi thôi ta đã mắc tay ai rồi!1826
Sợ quen dám hở ra lời,1827
Không ngăn giọt ngọc sụt sùi nhỏ sa.1828
Tiểu thư trông mặt hỏi tra:1829
Mới về có việc chi mà động dong?1830
Sinh rằng hiếu phục vừa xong,1831
Suy lòng trắc dĩ đau lòng chung thiên.1832
Khen rằng: Hiếu tử đã nên!1833
Tẩy trần mượn chén giải phiền đêm thu.1834
Vợ chồng chén tạc chén thù,1835
Bắt nàng đứng chực trì hồ hai nơi.1836
Bắt khoan bắt nhặt đến lời,1837
Bắt quì tận mặt bắt mời tận tay.1838
Sinh càng như dại như ngây,1839
Giọt dài giọt ngắn chén đầy chén vơi.1840
Ngảnh đi chợt nói chợt cười,1841
Cáo say chàng đã giạm bài lảng ra.1842
Tiểu thư vội thét: Con Hoa!1843
Khuyên chàng chẳng cạn thì ta có đòn.1844
Sinh càng nát ruột tan hồn,1845
Chén mời phải ngậm bồ hòn ráo ngay.1846
Tiểu thư cười nói tỉnh say,1847
Chưa xong cuộc rượu lại bày trò chơi.1848
Rằng: Hoa nô đủ mọi tài,1849
Bản đàn thử dạo một bài chàng nghe.1850
Nàng đà tán hoán tê mê,1851
Vâng lời ra trước bình the vặn đàn.1852
Bốn dây như khóc như than,1853
Khiến người trên tiệc cũng tan nát lòng.1854
Cùng chung một tiếng tơ đồng,1855
Người ngoài cười nụ người trong khóc thầm.1856
Giọt châu lã chã khôn cầm,1857
Cúi đầu chàng những gạt thầm giọt Tương.1858
Tiểu thư lại thét lấy nàng:1859
Cuộc vui gảy khúc đoạn trường ấy chi ?1860
Sao chẳng biết ý tứ gì?1861
Cho chàng buồn bã tội thì tại ngươi.1862
Sinh càng thảm thiết bồi hồi,1863
Vội vàng gượng nói gượng cười cho qua.1864
Giọt rồng canh đã điểm ba,1865
Tiểu thư nhìn mặt dường đà can tâm.1866
Lòng riêng khấp khởi mừng thầm:1867
Vui này đã bõ đau ngầm xưa nay.1868
Sinh thì gan héo ruột đầy,1869
Nỗi lòng càng nghĩ càng cay đắng lòng.1870
Người vào chung gối loan phòng,1871
Nàng ra tựa bóng đèn chong canh dài:1872
Bây giờ mới rõ tăm hơi,1873
Máu ghen đâu có lạ đời nhà ghen!1874
Chước đâu rẽ thúy chia uyên,1875
Ai ra đường nấy ai nhìn được ai.1876
Bây giờ một vực một trời,1877
Hết điều khinh trọng hết lời thị phi.1878
Nhẹ như bấc nặng như chì,1879
Gỡ cho ra nữa còn gì là duyên?1880
Lỡ làng chút phận thuyền quyên,1881
Bể sâu sóng cả có tuyền được vay?1882
Một mình âm ỉ đêm chày,1883
Đĩa dầu vơi nước mắt đầy năm canh.1884
Sớm trưa hầu hạ đài doanh,1885
Tiểu thư chạm mặt đè tình hỏi tra.1886
Lựa lời nàng mới thưa qua:1887
Phải khi mình lại xót xa nỗi mình.1888
Tiểu thư hỏi lại Thúc Sinh:1889
Cậy chàng tra lấy thực tình cho nao!1890
Sinh đà rát ruột như bào,1891
Nói ra chẳng tiện trông vào chẳng đang!1892
Những e lại lụy đến nàng,1893
Đánh liều mới sẽ lựa đường hỏi tra.1894
Cúi đầu quỳ trước sân hoa,1895
Thân cung nàng mới dâng qua một tờ.1896
Diện tiền trình với Tiểu thư,1897
Thoạt xem dường có ngẩn ngơ chút tình.1898
Liền tay trao lại Thúc Sinh,1899
Rằng: Tài nên trọng mà tình nên thương!1900
Ví chăng có số giàu sang,1901
Giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên!1902
Bể trần chìm nổi thuyền quyên,1903
Hữu tài thương nỗi vô duyên lạ đời!1904
Sinh rằng: Thật có như lời,1905
Hồng nhan bạc mệnh một người nào vay!1906
Nghìn xưa âu cũng thế này,1907
Từ bi âu liệu bớt tay mới vừa.1908
Tiểu thư rằng: ý trong tờ,1909
Rắp đem mệnh bạc xin nhờ cửa Không.1910
Thôi thì thôi cũng chiều lòng,1911
Cũng cho khỏi lụy trong vòng bước ra.1912
Sẵn Quan âm các vườn ta,1913
Có cây trăm thước, có hoa bốn mùa.1914
Có cổ thụ, có sơn hồ,1915
Cho nàng ra đó giữ chùa chép kinh.1916
Tàng tàng trời mới bình minh,1917
Hương hoa, ngũ cúng, sắm sanh lễ thường.1918
Đưa nàng đến trước Phật đường,1919
Tam qui, ngũ giới, cho nàng xuất gia.1920
Áo xanh đổi lấy cà sa,1921
Pháp danh lại đổi tên ra Trạc Tuyền.1922
Sớm khuya sắm đủ dầu đèn,1923
Xuân, Thu, cắt sẵn hai tên hương trà.1924
Nàng từ lánh gót vườn hoa,1925
Dường gần rừng tía, dường xa bụi hồng.1926
Nhân duyên đâu lại còn mong,1927
Khỏi điều thẹn phấn, tủi hồng thì thôi.1928
Phật tiền thảm lấp sầu vùi,1929
Ngày pho thủ tự, đêm nồi tâm hương.1930
Cho hay giọt nước cành dương,1931
Lửa lòng tưới tắt mọi đường trần duyên.1932
Nâu sồng từ trở màu thiền,1933
Sân thu trăng đã vài phen đứng đầu,1934
Cửa thiền, then nhặt, lưới mau,1935
Nói lời trước mặt, rời châu vắng người.1936
Gác kinh viện sách đôi nơi,1937
Trong gang tấc lại gấp mười quan san.1938
Những là ngậm thở nuốt than,1939
Tiểu thư phải buổi vấn an về nhà.1940
Thừa cơ, sinh mới lẻn ra,1941
Xăm xăm đến mé vườn hoa với nàng.1942
Sụt sùi giở nỗi đoạn tràng,1943
Giọt châu tầm tã đẫm tràng áo xanh:1944
Đã cam chịu bạc với tình,1945
Chúa xuân để tội một mình cho hoa!1946
Thấp cơ thua trí đàn bà,1947
Trông vào đau ruột nói ra ngại lời.1948
Vì ta cho lụy đến người,1949
Cát lầm ngọc trắng, thiệt đời xuân xanh!1950
Quản chi lên thác xuống ghềnh,1951
Cũng toan sống thác với tình cho xong.1952
Tông đường chút chửa cam lòng,1953
Nghiến răng bẻ một chữ đồng làm hai.1954
Thẹn mình đá nát vàng phai,1955
Trăm thân dễ chuộc một lời được sao?1956
Nàng rằng: Chiếc bách sóng đào,1957
Nổi chìm cũng mặc lúc nào rủi may!1958
Chút thân quằn quại vũng lầy,1959
Sống thừa còn tưởng đến rày nữa sao?1960
Cũng liều một giọt mưa rào,1961
Mà cho thiên hạ trông vào cũng hay!1962
Xót vì cầm đã bén dây,1963
Chẳng trăm năm cũng một ngày duyên ta.1964
Liệu bài mở cửa cho ra,1965
ấy là tình nặng ấy là ân sâu!1966
Sinh rằng: Riêng tưởng bấy lâu,1967
Lòng người nham hiểm biết đâu mà lường.1968
Nữa khi giông tố phũ phàng,1969
Thiệt riêng đó cũng lại càng cực đây.1970
Liệu mà xa chạy cao bay,1971
Ái ân ta có ngần này mà thôi!1972
Bâu giờ kẻ ngược người xuôi,1973
Biết bao giờ lại nối lời nước non?1974
Dẫu rằng sông cạn đá mòn,1975
Con tằm đến thác cũng còn vướng tơ!1976
Cùng nhau kể lể sau xưa,1977
Nói rồi lại nói, lời chưa hết lời.1978
Mặt trông tay chẳng nỡ rời,1979
Hoa tì đã động tiếng người nẻo xa.1980
Nhận ngừng, nuốt tủi, lảng ra,1981
Tiểu thư đâu đã rẽ hoa bước vào.1982
Cười cười, nói nói ngọt ngào,1983
Hỏi: Chàng mới ở chốn nào lại chơi?1984
Dối quanh Sinh mới liệu lời:1985
Tìm hoa quá bước, xem người viết kinh.1986
Khen rằng: Bút pháp đã tinh,1987
So vào với thiếp Lan đình nào thua!1988
Tiếc thay lưu lạc giang hồ,1989
Nghìn vàng, thật cũng nên mua lấy tài!1990
Thiền trà cạn chén hồng mai,1991
Thong dong nối gót thư trai cùng về.1992
Nàng càng e lệ ủ ê,1993
Rỉ tai, hỏi lại hoa tì trước sau.1994
Hoa rằng: Bà đã đến lâu,1995
Rón chân đứng nép độ đâu nữa giờ.1996
Rành rành kẽ tóc chân tơ,1997
Mấy lời nghe hết đã dư tỏ tường.1998
Bao nhiêu đoạn khổ, tình thương,1999
Nỗi ông vật vã, nỗi nàng thở than.2000
Ngăn tôi đứng lại một bên,2001
Chán tai rồi mới bước lên trên lầu.2002
Nghe thôi kinh hãi xiết đâu:2003
Đàn bà thế ấy thấy âu một người!2004
ấy mới gan ấy mới tài,2005
Nghĩ càng thêm nỗi sởn gai rụng rời!2006
Người đâu sâu sắc nước đời,2007
Mà chàng Thúc phải ra người bó tay!2008
Thực tang bắt được dường này,2009
Máu ghen ai cũng chau mày nghiến răng.2010
Thế mà im chẳng đãi đằng,2011
Chào mời vui vẻ nói năng dịu dàng!2012
Giận dầu ra dạ thế thường,2013
Cười dầu mới thực khôn lường hiểm sâu!2014
Thân ta ta phải lo âu,2015
Miệng hùm nọc rắn ở đâu chốn này!2016
Ví chăng chắp cánh cao bay,2017
Rào cây lâu cũng có ngày bẻ hoa!2018
Phận bèo bao quản nước sa,2019
Lênh đênh đâu nữa cũng là lênh đênh.2020
Chỉn e quê khách một mình,2021
Tay không chưa dễ tìm vành ấm no!2022
Nghĩ đi nghĩ lại quanh co,2023
Phật tiền sẵn có mọi đồ kim ngân.2024
Bên mình giắt để hộ thân,2025
Lần nghe canh đã một phần trống ba.2026
Cất mình qua ngọn tường hoa,2027
Lần đường theo bóng trăng tà về tây.2028
Mịt mù dặm cát đồi cây,2029
Tiếng gà điếm nguyệt dấu giày cầu sương.2030
Canh khuya thân gái dặm trường,2031
Phần e đường xá, phần thương dãi dầu!2032
Trời đông vừa rạng ngàn dâu,2033
Bơ vơ nào đã biết đâu là nhà!2034
Chùa đâu trông thấy nẻo xa,2035
Rành rành Chiêu ẩn am ba chữ bài.2036
Xăm xăm gõ mái cửa ngoài,2037
Trụ trì nghe tiếng, rước mời vào trong.2038
Thấy màu ăn mặc nâu sồng,2039
Giác duyên sư trưởng lành lòng liền thương.2040
Gạn gùng ngành ngọn cho tường,2041
Lạ lùng nàng hãy tìm đường nói quanh:2042
Tiểu thiền quê ở Bắc Kinh,2043
Qui sư, qui Phật, tu hành bấy lâu.2044
Bản sư rồi cũng đến sau,2045
Dạy đưa pháp bảo sang hầu sư huynh.2046
Rày vâng diện hiến rành rành,2047
Chuông vàng khánh bạc bên mình giở ra.2048
Xem qua sư mới dạy qua:2049
Phải nơi Hằng Thủy là ta hậu tình.2050
Chỉ e đường sá một mình,2051
ở đây chờ đợi sư huynh ít ngày.2052
Gửi thân được chốn am mây,2053
Muối dưa đắp đổi tháng ngày thong dong.2054
Kệ kinh câu cũ thuộc lòng,2055
Hương đèn việc cũ, trai phòng quen tay.2056
Sớm khuya lá bối phướn mây,2057
Ngọn đèn khêu nguyệt, tiếng chày nện sương.2058
Thấy nàng thông tuệ khác thường,2059
Sư càng nể mặt, nàng càng vững chân.2060
Cửa thuyền vừa tiết cuối xuân,2061
Bóng hoa đầy đất, vẻ ngân ngang trời.2062
Gió quang mây tạnh thảnh thơi,2063
Có người đàn việt lên chơi cửa Già.2064
Giở đồ chuông khánh xem qua,2065
Khen rằng: Khéo giống của nhà Hoạn nương!2066
Giác Duyên thực ý lo lường,2067
Đêm thanh mới hỏi lại nàng trước sau.2068
Nghĩ rằng khôn nỗi giấu mầu,2069
Sự mình nàng mới gót đầu bày ngay:2070
Bây giờ sự đã dường này,2071
Phận hèn dù rủi, dù may, tại người.2072
Giác Duyên nghe nói rụng rời,2073
Nửa thương, nửa sợ, bồi hồi chẳng xong.2074
Rỉ tai nàng mới giãi lòng:2075
ở đây cửa Phật là không hẹp gì;2076
E chăng những sự bất kỳ,2077
Để nàng cho đến thế thì cũng thương!2078
Lánh xa, trước liệu tìm đường,2079
Ngồi chờ nước đến, nên đường còn quê!2080
Có nhà họ Bạc bên kia,2081
Am mây quen lối đi về dầu hương.2082
Nhắn sang, dặn hết mọi đường,2083
Dọn nhà hãy tạm cho nàng trú chân.2084
Những mừng được chốn an thân,2085
Vội vàng nào kịp tính gần tính xa.2086
Nào ngờ cũng tổ bợm già,2087
Bạc bà học với Tú bà đồng môn!2088
Thấy nàng mặt phấn tươi son,2089
Mừng thầm được mối bán buôn có lời.2090
Hư không đặt để nên lời,2091
Nàng đà nhớn nhác rụng rời lắm phen.2092
Mụ càng xua đuổi cho liền,2093
Lấy lời hung hiểm ép duyên Châu Trần.2094
Rằng: Nàng muôn dặm một thân,2095
Lại mang lấy tiếng dữ gần, lành xa.2096
Khéo oan gia, của phá gia,2097
Còn ai dám chứa vào nhà nữa đây!2098
Kíp toan kiếm chốn xe dây,2099
Không dưng chưa dễ mà bay đường trời!2100
Nơi gần thì chẳng tiện nơi,2101
Nơi xa thì chẳng có người nào xa.2102
Này chàng Bạc Hạnh cháu nhà,2103
Cùng trong thân thích ruột rà, chẳng ai.2104
Cửa hàng buôn bán châu Thai,2105
Thực thà có một, đơn sai chẳng hề.2106
Thế nào nàng cũng phải nghe,2107
Thành thân rồi sẽ liệu về châu Thai.2108
Bấy giờ ai lại biết ai,2109
Dầu lòng bể rộng sông dài thênh thênh.2110
Nàng dù quyết chẳng thuận tình,2111
Trái lời nẻo trước lụy mình đến sau.2112
Nàng càng mặt ủ mày chau,2113
Càng nghe mụ nói, càng đau như dần.2114
Nghĩ mình túng đất, sẩy chân,2115
Thế cùng nàng mới xa gần thở than:2116
Thiếp như con én lạc đàn,2117
Phải cung rày đã sợ làn cây cong!2118
Cùng đường dù tính chữ tòng,2119
Biết người, biết mặt, biết lòng làm sao?2120
Nữa khi muôn một thế nào,2121
Bán hùm, buôn sói, chắc vào lưng đâu?2122
Dù ai lòng có sở cầu,2123
Tâm mình xin quyết với nhau một lời.2124
Chứng minh có đất, có Trời,2125
Bấy giờ vượt bể ra khơi quản gì?2126
Được lời mụ mới ra đi,2127
Mách tin họ Bạc tức thì sắm sanh.2128
Một nhà dọn dẹp linh đình,2129
Quét sân, đặt trác, rửa bình, thắp nhang.2130
Bạc sinh quì xuống vội vàng,2131
Quá lời nguyện hết Thành hoàng, Thổ công.2132
Trước sân lòng đã giãi lòng,2133
Trong màn làm lễ tơ hồng kết duyên.2134
Thành thân mới rước xuống thuyền,2135
Thuận buồm một lá, xuôi miền châu Thai.2136
Thuyền vừa đỗ bến thảnh thơi,2137
Bạc sinh lên trước tìm nơi mọi ngày.2138
Cũng nhà hành viện xưa nay,2139
Cũng phường bán thịt, cũng tay buôn người.2140
Xem người định giá vừa rồi,2141
Mối hàng một, đã ra mười, thì buông.2142
Mượn người thuê kiệu rước nường,2143
Bạc đem mặt bạc, kiếm đường cho xa!2144
Kiệu hoa đặt trước thềm hoa,2145
Bên trong thấy một mụ ra vội vàng.2146
Đưa nàng vào lạy gia đường,2147
Cũng thần mày trắng, cũng phường lầu xanh!2148
Thoắt trông nàng đã biết tình,2149
Chim lồng khốn lẽ cất mình bay cao.2150
Chém cha cái số hoa đào,2151
Gỡ ra, rồi lại buộc vào như chơi!2152
Nghĩ đời mà chán cho đời,2153
Tài tình chi lắm, cho trời đất ghen!2154
Tiếc thay nước đã đánh phèn,2155
Mà cho bùn lại vẩn lên mấy lần!2156
Hồng quân với khách hồng quần,2157
Đã xoay đến thế, còn vần chửa tha.2158
Lỡ từ lạc bước bước ra,2159
Cái thân liệu những từ nhà liệu đi.2160
Đầu xanh đã tội tình chi?2161
Má hồng đến quá nửa thì chưa thôi.2162
Biết thân chạy chẳng khỏi trời,2163
Cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh.2164
Lần thu gió mát trăng thanh,2165
Bỗng đâu có khách biên đình sang chơi,2166
Râu hùm, hàm én, mày ngài,2167
Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao.2168
Đường đường một đấng anh hào,2169
Côn quyền hơn sức lược thao gồm tài.2170
Đội trời đạp đất ở đời,2171
Họ Từ tên Hải, vốn người Việt đông.2172
Giang hồ quen thú vẫy vùng,2173
Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo.2174
Qua chơi nghe tiếng nàng Kiều,2175
Tấm lòng nhi nữ cùng xiêu anh hùng.2176
Thiếp danh đưa đến lầu hồng,2177
Hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa.2178
Từ rằng: Tâm phúc tương cờ2179
Phải người trăng gió vật vờ hay sao?2180
Bấy lâu nghe tiếng má đào,2181
Mắt xanh chẳng để ai vào có không?2182
Một đời được mấy anh hùng,2183
Bõ chi cá chậu, chim lồng mà chơi!2184
Nàng rằng: Người dạy quá lời,2185
Thân này còn dám xem ai làm thường!2186
Chút riêng chọn đá thử vàng,2187
Biết đâu mà gởi can tràng vào đâu?2188
Còn như vào trước ra sau,2189
Ai cho kén chọn vàng thau tại mình.2190
Từ rằng: Lời nói hữu tình,2191
Khiến người lại nhớ câu Bình Nguyên Quân.2192
Lại đây xem lại cho gần,2193
Phỏng tin được một vài phần hay không?2194
Thưa rằng: Lượng cả bao dong,2195
Tấn Dương được thấy mây rồng có phen.2196
Rộng thương cỏ nội hoa hèn,2197
Chút thân bèo bọt dám phiền mai sau!2198
Nghe lời vừa ý gật đầu,2199
Cười rằng: Tri kỷ trước sau mấy người!2200
Khen cho con mắt tinh đời,2201
Anh hùng đoán giữa trần ai mới già!2202
Một lời đã biết tên ta,2203
Muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau!2204
Hai bên ý hợp tâm đầu,2205
Khi thân chẳng lọ là cầu mới thân!2206
Ngỏ lời nói với băng nhân,2207
Tiền trăm lại cứ nguyên ngân phát hoàn.2208
Buồn riêng sửa chốn thanh nhàn,2209
Đặt giường thất bảo, vây màn bát tiên.2210
Trai anh hùng, gái thuyền nguyên,2211
Phỉ nguyền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng.2212
Nửa năm hương lửa đương nồng,2213
Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương.2214
Trông vời trời bể mênh mang,2215
Thanh gươm, yên ngựa lên đàng thẳng rong.2216
Nàng rằng: Phận gái chữ tòng,2217
Chàng đi thiếp cũng quyết lòng xin đi!2218
Từ rằng: Tâm phúc tương tri,2219
Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình?2220
Bao giờ mười vạn tinh binh,2221
Tiếng chiêng dậy đất, bóng tinh rợp đường2222
Làm cho rõ mặt phi thường,2223
Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia,2224
Bằng ngay bốn bể không nhà,2225
Theo càng thêm bận, biết là đi đâu?2226
Đành lòng chờ đó ít lâu,2227
Chầy chăng là một năm sau vội gì?2228
Quyết lời rứt áo ra đi,2229
Cánh bằng tiện gió cất lìa dậm khơi.2230
Nàng thì chiếc bóng song mai,2231
Đêm thâu đằng đẵng, nhặt cài then mây.2232
Sân rêu chẳng vẽ dấu giầy,2233
Cỏ cao hơn thước, liễu gầy vài phân.2234
Đoái thương muôn dặm tử phần2235
Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa;2236
Xót thay huyên cỗi xuân già,2237
Tấm lòng thương nhớ, biết là có nguôi.2238
Chốc là mười mấy năm trời,2239
Còn ra khi đã da mồi tóc sương.2240
Tiếc thay chút nghĩa cũ càng,2241
Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng!2242
Duyên em dù nối chỉ hồng,2243
May ra khi đã tay bồng tay mang.2244
Tấc lòng cố quốc tha hương,2245
Đường kia nỗi nọ ngổn ngang bời bời.2246
Cánh hồng bay bổng tuyệt vời,2247
Đã mòn con mắt phương trời đăm đăm.2248
Đêm ngày luống những âm thầm,2249
Lửa binh đâu đã ầm ầm một phương,2250
Ngất trời sát khí mơ màng,2251
Đầy sông kình ngạc, chật đường giáp binh.2252
Người quen kẻ thuộc chung quanh2253
Nhủ nàng hãy tạm lánh mình một nơi.2254
Nàng rằng: Trước đã hẹn lời,2255
Dẫu trong nguy hiểm dám rời ước xưa.2256
Còn đương dùng dắng ngẩn ngơ2257
Mái ngoài đã thấy bóng cờ tiếng loa.2258
Giáp binh kéo đến quanh nhà,2259
Đồng thanh cùng gửi: nào là phu nhân?2260
Hai bên mười vị tướng quân,2261
Đặt gươm, cởi giáp, trước sân khấu đầu.2262
Cung nga, thể nữ nối sau,2263
Rằng: Vâng lệnh chỉ rước chầu vu qui.2264
Sẵn sàng phượng liễn loan nghi,2265
Hoa quan phấp phới hà y rỡ ràng.2266
Dựng cờ, nổi trống lên đàng,2267
Trúc tơ nổi trước, kiệu vàng theo sau.2268
Hỏa bài tiền lộ ruổi mau,2269
Nam đình nghe động trống chầu đại doanh.2270
Kéo cờ lũy, phát súng thành,2271
Từ công ra ngựa, thân nghênh cửa ngoài.2272
Rỡ mình, là vẻ cân đai,2273
Hãy còn hàm én mày ngài như xưa.2274
Cười rằng: Cá nước duyên ưa,2275
Nhớ lời nói những bao giờ hay không?2276
Anh hùng mới biết anh hùng,2277
Rầy xem phỏng đã cam lòng ấy chưa?2278
Nàng rằng: Chút phận ngây thơ,2279
Cũng may dây cát được nhờ bóng cây.2280
Đến bây giờ mới thấy đây,2281
Mà lòng đã chắc những ngày một hai.2282
Cùng nhau trông mặt cả cười,2283
Dan tay về chốn trướng mai tự tình.2284
Tiệc bày thưởng tướng khao binh2285
Om thòm trống trận, rập rình nhạc quân.2286
Vinh hoa bõ lúc phong trần,2287
Chữ tình ngày lại thêm xuân một ngày.2288
Trong quân có lúc vui vầy,2289
Thong dong mới kể sự ngày hàn vi:2290
Khi Vô Tích, khi Lâm Tri,2291
Nơi thì lừa đảo, nời thì xót thương.2292
Tấm thân rày đã nhẹ nhàng,2293
Chút còn ân oán đôi đàng chưa xong.2294
Từ Công nghe nói thủy chung,2295
Bất bình nổi trận đùng đùng sấm vang.2296
Nghiêm quân tuyển tướng sẵn sàng,2297
Dưới cờ một lệnh vội vàng ruổi sao.2298
Ba quân chỉ ngọn cờ đào,2299
Đạo ra Vô Tích, đạo vào Lâm Tri,2300
Mấy người phụ bạc xưa kia,2301
Chiếu danh tầm nã bắt về hỏi tra.2302
Lại sai lệnh tiễn truyền qua,2303
Giữ giàng họ Thúc một nhà cho yên.2304
Mụ quản gia, vãi Giác Duyên,2305
Cũng sai lệnh tiễn đem tin rước mời.2306
Thệ sư kể hết mọi lời,2307
Lòng lòng cũng giận, người người chấp uy!2308
Đạo trời báo phục chỉn ghê,2309
Khéo thay! Một mẻ tóm về đầy nơi,2310
Quân trung gươm lớn áo dài,2311
Vệ trong thị lập, cơ ngoài song phi.2312
Sẵn sàng tề chỉnh uy nghi,2313
Bác đồng chật đất, tinh kỳ rợp sân.2314
Trướng hùm mở giữa trung quân,2315
Từ Công sánh với phu nhân cùng ngồi.2316
Tiên nghiêm trống chửa dứt hồi2317
Điểm danh trước dẫn chực ngoài cửa viên.2318
Từ rằng: Ân, oán hai bên,2319
Mặc nàng xử quyết báo đền cho minh2320
Nàng rằng: Nhờ cậy uy linh,2321
Hãy xin báo đáp ân tình cho phu.2322
Báo ân rồi sẽ trả thù.2323
Từ rằng: Việc ấy phó cho mặc nàng.2324
Cho gươm mời đến Thúc lang,2325
Mặt như chàm đổ, mình giường giẽ run.2326
Nàng rằng: Nghĩa trọng nghìn non,2327
Lâm Tri người cũ, chàng còn nhớ không?2328
Sâm Thương chẳng vẹn chữ tòng,2329
Tại ai, há dám phụ lòng cố nhân?2330
Gấm trăm cuốn bạc nghìn cân,2331
Tạ lòng dễ xứng, báo ân gọi là!2332
Vợ chàng quỷ quái tinh ma,2333
Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau!2334
Kiến bò miệng chén chưa lâu,2335
Mưu sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa.2336
Thúc Sinh trông mặt bấy giờ,2337
Mồ hôi chàng đã như mưa ướt đầm.2338
Lòng riêng mừng sợ khôn cầm,2339
Sợ thay mà lại mừng thầm cho ai.2340
Mụ già, sư trưởng thứ hai,2341
Thoắt đưa đến trước vội mời lên trên:2342
Dắt tay mở mặt cho nhìn:2343
Hoa Nô kia với Trạc Tuyền cũng tôi.2344
Nhớ khi lỡ bước xẩy vời,2345
Non vàng chưa dễ đền bồi tấm thương.2346
Nghìn vàng gọi chút lễ thường,2347
Mà lòng phiếu mẫu mấy vàng cho cân?2348
Hai người, trông mặt tần ngần,2349
Nửa phần khiếp sợ, nửa phần mừng vui.2350
Nàng rằng: Xin hãy dốn ngôi,2351
Xem cho rõ mặt, biết tôi báo thù!2352
Kíp truyền chư tướng hiến phù,2353
Lại đem các tích phạm tù hậu tra.2354
Dưới cờ, gươm tuốt nắp ra,2355
Chính danh thủ phạm tên là Hoạn Thư.2356
Thoạt trông nàng đã chào thưa:2357
Tiểu thư cũng có bây giờ đến đây ?2358
Đàn bà dễ có mấy tay,2359
Đời xưa mấy mặt đời này mấy gan?2360
Dễ dàng là thói hồng nhan,2361
Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều!2362
Hoạn Thư hồn lạc phách xiêu,2363
Khấu đầu dưới trướng, liệu điều kêu ca.2364
Rằng: Tôi chút dạ đàn bà,2365
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình,2366
Nghĩ cho khi gác viết kinh,2367
Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo.2368
Lòng riêng riêng những kính yêu;2369
Chồng chung, chưa dễ ai chiều cho ai.2370
Trót lòng gây việc chông gai,2371
Còn nhờ lượng bể thương bài nào chăng?2372
Khen cho: Thật đã nên rằng,2373
Khôn ngoan đến mực nói năng phải lời,2374
Tha ra thì cũng may đời,2375
Làm ra thì cũng ra người nhỏ nhen.2376
Đã lòng tri quá thì nên,2377
Truyền quân lệnh xuống trường tiền tha ngay.2378
Tạ lòng lạy trước sân may,2379
Cửa viên lại dắt một dây dẫn vào,2380
Nàng rằng: Lồng lộng trời cao,2381
Hại nhân, nhân hại sự nào tại ta ?2382
Trước là Bạc Hạnh, Bạc Bà,2383
Bên là Ưng, Khuyển, bên là Sở Khanh.2384
Tú Bà cùng Mã Giám Sinh,2385
Các tên tội ấy đáng tình còn sao ?2386
Lệnh quân truyền xuống nội đao,2387
Thề sao thì lại cứ sao gia hình,2388
Máu rơi thịt nát tan tành,2389
Ai ai trông thấy hồn kinh phách rời.2390
Cho hay muôn sự tại trời,2391
Phụ người, chẳng bõ khi người phụ ta!2392
Mấy người bạc ác tinh ma,2393
Mình làm mình chịu kêu mà ai thương.2394
Ba quân đông mặt pháp trường,2395
Thanh thiên, bạch nhật rõ ràng cho coi.2396
Việc nàng báo phục vừa rồi,2397
Giác Duyên vội vã gởi lời từ qui.2398
Nàng rằng: Thiên tải nhất thì,2399
Cố nhân đã dễ mấy khi bàn hoàn.2400
Rồi đây bèo hợp mây tan,2401
Biết đâu hạc nội mây ngàn là đâu!2402
Sư rằng: Cũng chẳng bao lâu,2403
Trong năm năm lại gặp nhau đó mà.2404
Nhớ ngày hành cước phương xa,2405
Gặp sư Tam Hợp vốn là tiên tri.2406
Bảo cho hội ngộ chi kỳ,2407
Năm nay là một nữa thì năm năm.2408
Mới hay tiền định chẳng lầm,2409
Đã tin điều trước ắt nhằm việc sau.2410
Còn nhiều ân ái với nhau,2411
Cơ duyên nào đã hết đâu vội gì?2412
Nàng rằng: Tiền định tiên tri,2413
Lời sư đã dạy ắt thì chẳng sai.2414
Họa bao giờ có gặp người,2415
Vì tôi cậy hỏi một lời chung thân.2416
Giác Duyên vâng dặn ân cần,2417
Tạ từ thoắt đã dời chân cõi ngoài.2418
Nàng từ ân oán rạch ròi,2419
Bể oan dường đã vơi vơi cạnh lòng.2420
Tạ ân lạy trước Từ công:2421
Chút thân bồ liễu nào mong có rày!2422
Trộm nhờ sấm sét ra tay,2423
Tấc riêng như cất gánh đầy đổ đi!2424
Chạm xương chép dạ xiết chi,2425
Dễ đem gan óc đền nghì trời mây!2426
Từ rằng: Quốc sĩ xưa nay,2427
Chọn người tri kỷ một ngày được chăng?2428
Anh hùng tiếng đã gọi rằng,2429
Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha!2430
Huống chi việc cũng việc nhà,2431
Lọ là thâm tạ mới là tri ân.2432
Xót nàng còn chút song thân,2433
Bấy nay kẻ Việt người Tần cách xa.2434
Sao cho muôn dặm một nhà,2435
Cho người thấy mặt là ta cam lòng.2436
Vội truyền sửa tiệc quân trung,2437
Muôn binh nghìn tướng hội đồng tẩy oan.2438
Thừa cơ trúc chẻ ngói tan,2439
Binh uy từ ấy sấm ran trong ngoài.2440
Triều đình riêng một góc trời,2441
Gồm hai văn võ rạch đôi sơn hà.2442
Đòi phen gió quét mưa sa,2443
Huyện thành đạp đổ năm tòa cõi nam.2444
Phong trần mài một lưỡi gươm,2445
Những loài giá áo túi cơm sá gì!2446
Nghênh ngang một cõi biên thùy,2447
Thiếu gì cô quả, thiếu gì bá vương!2448
Trước cờ ai dám tranh cường,2449
Năm năm hùng cứ một phương hải tần.2450
Có quan tổng đốc trọng thần,2451
Là Hồ Tôn Hiến kinh luân gồm tài.2452
Đẩy xe vâng chỉ đặc sai,2453
Tiện nghi bát tiểu việc ngoài đổng nhung.2454
Biết Từ là đấng anh hùng,2455
Biết nàng cũng dự quân trung luận bàn.2456
Đóng quân làm chước chiêu an,2457
Ngọc vàng gấm vóc sai quan thuyết hàng.2458
Lại riêng một lễ với nàng,2459
Hai tên thể nữ ngọc vàng nghìn cân.2460
Tin vào gởi trước trung quân,2461
Từ công riêng hãy mười phân hồ đồ.2462
Một tay gây dựng cơ đồ,2463
Bấy lâu bể Sở sông Ngô tung hoành!2464
Bó thân về với triều đình,2465
Hàng thần lơ láo phận mình ra đâu?2466
Áo xiêm ràng buộc lấy nhau,2467
Vào luồn ra cúi công hầu mà chi?2468
Sao bằng riêng một biên thùy,2469
Sức này đã dễ làm gì được nhau?2470
Chọc trời khuấy nước mặc dầu,2471
Dọc ngang nào biết trên đầu có ai?2472
Nàng thời thật dạ tin người,2473
Lễ nhiều nói ngọt nghe lời dễ xiêu.2474
Nghĩ mình mặt nước cánh bèo,2475
Đã nhiều lưu lạc lại nhiều gian truân.2476
Bằng nay chịu tiếng vương thần,2477
Thênh thênh đường cái thanh vân hẹp gì!2478
Công tư vẹn cả hai bề,2479
Dần dà rồi sẽ liệu về cố hương.2480
Cũng ngôi mệnh phụ đường đường,2481
Nở nang mày mặt rỡ ràng mẹ cha.2482
Trên vì nước dưới vì nhà,2483
Một là đắc hiếu hai là đắc trung.2484
Chẳng hơn chiếc bách giữa dòng,2485
E dè sóng vỗ hãi hùng cỏ hoa.2486
Nhân khi bàn bạc gần xa,2487
Thừa cơ nàng mới bàn ra nói vào.2488
Rằng: Trong Thánh trạch dồi dào,2489
Tưới ra đã khắp thấm vào đã sâu.2490
Bình thành công đức bấy lâu,2491
Ai ai cũng đội trên đầu xiết bao.2492
Ngẫm từ gây việc binh đao,2493
Đống xương Vô định đã cao bằng đầu.2494
Làm chi để tiếng về sau,2495
Nghìn năm ai có khen đâu Hoàng Sào!2496
Sao bằng lộc trọng quyền cao,2497
Công danh ai dứt lối nào cho qua?2498
Nghe lời nàng nói mặn mà,2499
Thế công Từ mới trở ra thế hàng.2500
Chỉnh nghi tiếp sứ vội vàng,2501
Hẹn kỳ thúc giáp quyết đường giải binh.2502
Tin lời thành hạ yêu minh,2503
Ngọn cờ ngơ ngác trống canh trễ tràng.2504
Việc binh bỏ chẳng giữ giàng,2505
Vương sư dòm đã tỏ tường thực hư.2506
Hồ công quyết kế thừa cơ,2507
Lễ tiên binh hậu khắc cờ tập công.2508
Kéo cờ chiêu phủ tiên phong,2509
Lễ nghi dàn trước bác đồng phục sau.2510
Từ công hờ hững biết đâu,2511
Đại quan lễ phục ra đầu cửa viên.2512
Hồ công ám hiệu trận tiền,2513
Ba bề phát súng bốn bên kéo cờ.2514
Đương khi bất ý chẳng ngờ,2515
Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn!2516
Tử sinh liều giữa trận tiền,2517
Dạn dầy cho biết gan liền tướng quân!2518
Khí thiêng khi đã về thần,2519
Nhơn nhơn còn đứng chôn chân giữa vòng!2520
Trơ như đá vững như đồng,2521
Ai lay chẳng chuyển ai rung chẳng dời.2522
Quan quân truy sát đuổi dài.2523
Ầm ầm sát khí ngất trời ai đang.2524
Trong hào ngoài lũy tan hoang,2525
Loạn quân vừa dắt tay nàng đến nơi.2526
Trong vòng tên đá bời bời,2527
Thấy Từ còn đứng giữa trời trơ trơ.2528
Khóc rằng: Trí dũng có thừa,2529
Bởi nghe lời thiếp nên cơ hội này!2530
Mặt nào trông thấy nhau đây?2531
Thà liều sống thác một ngày với nhau!2532
Dòng thu như dội cơn sầu,2533
Dứt lời nàng cũng gieo đầu một bên.2534
Lạ thay oan khí tương triền!2535
Nàng vừa phục xuống Từ liền ngã ra.2536
Quan quân kẻ lại người qua,2537
Xót nàng sẽ lại vực ra dần dần.2538
Đem vào đến trước trung quân,2539
Hồ công thấy mặt ân cần hỏi han.2540
Rằng: Nàng chút phận hồng nhan,2541
Gặp cơn binh cách nhiều nàn cũng thương!2542
Đã hay thành toán miếu đường,2543
Giúp công cũng có lời nàng mới nên.2544
Bây giờ sự đã vẹn tuyền,2545
Mặc lòng nghĩ lấy muốn xin bề nào?2546
Nàng càng giọt ngọc tuôn dào,2547
Ngập ngừng mới gửi thấp cao sự lòng.2548
Rằng: Từ là đấng anh hùng,2549
Dọc ngang trời rộng vẫy vùng bể khơi!2550
Tin tôi nên quá nghe lời,2551
Đem thân bách chiến làm tôi triều đình.2552
Ngỡ là phu quý phụ vinh,2553
Ai ngờ một phút tan tành thịt xương!2554
Năm năm trời bể ngang tàng,2555
Đem mình đi bỏ chiến trường như không.2556
Khéo khuyên kể lấy làm công,2557
Kể bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu!2558
Xét mình công ít tội nhiều,2559
Sống thừa tôi đã nên liều mình tôi!2560
Xin cho tiện thổ một doi,2561
Gọi là đắp điếm cho người tử sinh.2562
Hồ công nghe nói thương tình,2563
Truyền cho cảo táng di hình bên sông.2564
Trong quân mở tiệc hạ công,2565
Xôn xao tơ trúc hội đồng quân quan.2566
Bắt nàng thị yến dưới màn,2567
Dở say lại ép cung đàn nhặt tâu.2568
Một cung gió thảm mưa sầu,2569
Bốn dây nhỏ máu năm đầu ngón tay!2570
Ve ngâm vượn hót nào tày,2571
Lọt tai Hồ cũng nhăn mày rơi châu.2572
Hỏi rằng: Này khúc ở đâu ?2573
Nghe ra muôn oán nghìn sầu lắm thay!2574
Thưa rằng: Bạc mệnh khúc này,2575
Phổ vào đàn ấy những ngày còn thơ.2576
Cung cầm lựa những ngày xưa,2577
Mà gương bạc mệnh bây giờ là đây!2578
Nghe càng đắm ngắm càng say,2579
Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình!2580
Dạy rằng: Hương lửa ba sinh,2581
Dây loan xin nối cầm lành cho ai.2582
Thưa rằng: Chút phận lạc loài,2583
Trong mình nghĩ đã có người thác oan.2584
Còn chi nữa cánh hoa tàn,2585
Tơ lòng đã dứt dây đàn Tiểu Lân.2586
Rộng thương còn mảnh hồng quần,2587
Hơi tàn được thấy gốc phần là may!2588
Hạ công chén đã quá say,2589
Hồ công đến lúc rạng ngày nhớ ra.2590
Nghĩ mình phương diện quốc gia,2591
Quan trên nhắm xuống người ta trông vào.2592
Phải tuồng trăng gió hay sao,2593
Sự này biết tính thế nào được đây ?2594
Công nha vừa buổi rạng ngày,2595
Quyết tình Hồ mới đoán ngay một bài.2596
Lệnh quan ai dám cãi lời,2597
Ép tình mới gán cho người thổ quan.2598
Ông tơ thực nhẽ đa đoan!2599
Xe tơ sao khéo vơ quàng vơ xiên ?2600
Kiệu hoa áp thẳng xuống thuyền,2601
Lá màn rủ thấp ngọn đèn khêu cao.2602
Nàng càng ủ liễu phai đào,2603
Trăm phần nào có phần nào phần tươi ?2604
Đành thân cát lấp sóng vùi,2605
Cướp công cha mẹ thiệt đời thông minh!2606
Chân trời mặt bể lênh đênh,2607
Nắm xương biết gởi tử sinh chốn nào,2608
Duyên đâu ai dứt tơ đào,2609
Nợ đâu ai đã dắt vào tận tay!2610
Thân sao thân đến thế này ?2611
Còn ngày nào cũng dư ngày ấy thôi!2612
Đã không biết sống là vui,2613
Tấm thân nào biết thiệt thòi là thương!2614
Một mình cay đắng trăm đường,2615
Thôi thì nát ngọc tan vàng thì thôi!2616
Mảnh trăng đã gác non đoài,2617
Một mình luống những đứng ngồi chưa xong.2618
Triều đâu nổi tiếng đùng đùng,2619
Hỏi ra mới biết rằng sông Tiền Đường.2620
Nhớ lời thần mộng rõ ràng,2621
Này thôi hết kiếp đoạn trường là đây!2622
Đạm Tiên nàng nhé có hay!2623
Hẹn ta thì đợi dưới này rước ta.2624
Dưới đèn sẵn bức tiên hoa,2625
Một thiên tuyệt bút gọi là để sau.2626
Cửa bồng vội mở rèm châu,2627
Trời cao sông rộng một màu bao la.2628
Rằng: Từ công hậu đãi ta,2629
Chút vì việc nước mà ra phụ lòng.2630
Giết chồng mà lại lấy chồng,2631
Mặt nào còn đứng ở trong cõi đời ?2632
Thôi thì một thác cho rồi,2633
Tấm lòng phó mặc trên trời dưới sông!2634
Trông vời con nước mênh mông,2635
Đem mình gieo xuống giữa dòng Trường Giang.2636
Thổ quan theo vớt vội vàng,2637
Thời đà đắm ngọc chìm hương mất rồi!2638
Thương thay cũng một kiếp người,2639
Hại thay mang lấy sắc tài làm chi!2640
Những là oan khổ lưu ly,2641
Chờ cho hết kiếp còn gì là thân!2642
Mười lăm năm bấy nhiêu lần,2643
Làm gương cho khách hồng quần thử soi!2644
Đời người đến thế thì thôi,2645
Trong cơ âm cực dương hồi khốn hay.2646
Mấy người hiếu nghĩa xưa nay,2647
Trời làm chi đến lâu ngày càng thương!2648
Giác Duyên từ tiết giã màng,2649
Đeo bầu quảy níp rộng đường vân du.2650
Gặp bà Tam Hợp đạo cô,2651
Thong dong hỏi hết nhỏ to sự nàng:2652
Người sao hiếu nghĩa đủ đường,2653
Kiếp sao rặt những đoạn trường thế thôi?2654
Sư rằng: Phúc họa đạo trời,2655
Cỗi nguồn cũng ở lòng người mà ra.2656
Có trời mà cũng tại ta,2657
Tu là cõi phúc tình là dây oan.2658
Thúy Kiều sắc sảo khôn ngoan,2659
Vô duyên là phận hồng nhan đã đành,2660
Lại mang lấy một chữ tình,2661
Khư khư mình buộc lấy mình vào trong.2662
Vậy nên những chốn thong dong,2663
ở không yên ổn ngồi không vững vàng.2664
Ma đưa lối quỷ đem đường,2665
Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi.2666
Hết nạn ấy đến nạn kia,2667
Thanh lâu hai lượt thanh y hai lần.2668
Trong vòng giáo dựng gươm trần,2669
Kề răng hùm sói gởi thân tôi đòi.2670
Giữa dòng nước dẫy sóng dồi,2671
Trước hàm rồng cá gieo mồi thủy tinh.2672
Oan kia theo mãi với tình,2673
Một mình mình biết một mình mình hay.2674
Làm cho sống đọa thác đầy,2675
Đoạn trường cho hết kiếp này mới thôi!2676
Giác Duyên nghe nói rụng rời:2677
Một đời nàng nhé thương ôi còn gì!2678
Sư rằng: Song chẳng hề chi,2679
Nghiệp duyên cân lại nhắc đi còn nhiều.2680
Xét trong tội nghiệp Thúy Kiều,2681
Mắc điều tình ái khỏi điều tà dâm,2682
Lấy tình thâm trả nghĩa thâm,2683
Bán mình đã động hiếu tâm đến trời!2684
Hại một người cứu muôn người,2685
Biết đường khinh trọng biết lời phải chăng.2686
Thửa công đức ấy ai bằng?2687
Túc khiên đã rửa lâng lâng sạch rồi!2688
Khi nên trời cũng chiều người,2689
Nhẹ nhàng nợ trước đền bồi duyên sau.2690
Giác Duyên dù nhớ nghĩa nhau,2691
Tiền Đường thả một bè lau rước người.2692
Trước sau cho vẹn một lời,2693
Duyên ta mà cũng phúc trời chi không!2694
Giác Duyên nghe nói mừng lòng,2695
Lân la tìm thú bên sông Tiền đường,2696
Đánh tranh chụm nóc thảo đường,2697
Một gian nước biếc mây vàng chia đôi.2698
Thuê năm ngư phủ hai người,2699
Đóng thuyền chực bến kết chài giăng sông.2700
Một lòng chẳng quảng mấy công,2701
Khéo thay gặp gỡ cũng trong chuyển vần!2702
Kiều từ gieo xuống duềnh ngân,2703
Nước xuôi bỗng đã trôi dần tận nơi.2704
Ngư ông kéo lưới vớt người,2705
Ngẫm lời Tam Hợp rõ mười chẳng ngoa!2706
Trên mui lướt mướt áo là,2707
Tuy dầm hơi nước chưa lòa bóng gương.2708
Giác Duyên nhận thật mặt nàng,2709
Nàng còn thiêm thiếp giấc vàng chưa phai.2710
Mơ màng phách quế hồn mai,2711
Đạm Tiên thoắt đã thấy người ngày xưa.2712
Rằng: Tôi đã có lòng chờ,2713
Mất công mười mấy năm thừa ở đây.2714
Chị sao phận mỏng phúc dày,2715
Kiếp xưa đã vậy lòng này dễ ai!2716
Tâm thành đã thấu đến trời,2717
Bán mình là hiếu cứu người là nhân.2718
Một niềm vì nước vì dân,2719
Âm công cất một đồng cân đã già!2720
Đoạn trường sổ rút tên ra,2721
Đoạn trường thơ phải đưa mà trả nhau.2722
Còn nhiều hưởng thụ về lâu,2723
Duyên xưa tròn trặn phúc sau dồi dào!2724
Nàng nghe ngơ ngẩn biết sao,2725
Trạc Tuyền! Nghe tiếng gọi vào bên tai.2726
Giật mình thoắt tỉnh giấc mai,2727
Bâng khuâng nào đã biết ai mà nhìn.2728
Trong thuyền nào thấy Đạm Tiên,2729
Bên mình chỉ thấy Giác Duyên ngồi kề.2730
Thấy nhau mừng rỡ trăm bề,2731
Dọn thuyền mới rước nàng về thảo lư.2732
Một nhà chung chạ sớm trưa,2733
Gió trăng mát mặt muối dưa chay lòng.2734
Bốn bề bát ngát mênh mông,2735
Triều dâng hôm sớm mây lồng trước sau.2736
Nạn xưa trút sạch lầu lầu,2737
Duyên xưa chưa dễ biết đâu chốn này.2738
Nỗi nàng tai nạn đã đầy,2739
Nỗi chàng Kim Trọng bấy chầy mới thương.2740
Từ ngày muôn dặm phù tang,2741
Nửa năm ở đất Liêu dương lại nhà.2742
Vội sang vườn Thúy dò la,2743
Nhìn phong cảnh cũ nay đà khác xưa.2744
Đầy vườn cỏ mọc lau thưa,2745
Song trăng quạnh quẽ vách mưa rã rời.2746
Trước sau nào thấy bóng người,2747
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông.2748
Xập xè én liệng lầu không,2749
Cỏ lan mặt đất rêu phong dấu giày.2750
Cuối tường gai góc mọc đầy,2751
Đi về này những lối này năm xưa.2752
Chung quanh lặng ngắt như tờ,2753
Nỗi niềm tâm sự bây giờ hỏi ai?2754
Láng giềng có kẻ sang chơi,2755
Lân la sẽ hỏi một hai sự tình.2756
Hỏi ông ông mắc tụng đình,2757
Hỏi nàng nàng đã bán mình chuộc cha.2758
Hỏi nhà nhà đã dời xa,2759
Hỏi chàng Vương với cùng là Thúy Vân.2760
Đều là sa sút khó khăn,2761
May thuê viết mướn kiếm ăn lần hồi.2762
Điều đâu sét đánh lưng trời,2763
Thoắt nghe chàng thoắt rụng rời xiết bao!2764
Vội han di trú nơi cao,2765
Đánh đường chàng mới tìm vào tận nơi.2766
Nhà tranh vách đất tả tơi,2767
Lau treo rèm nát trúc cài phên thưa.2768
Một sân đất cỏ dầm mưa,2769
Càng ngao ngán nỗi càng ngơ ngẩn đường!2770
Đánh liều lên tiếng ngoài tường,2771
Chàng Vương nghe tiếng vội vàng chạy ra.2772
Dắt tay vội rước vào nhà,2773
Mái sau viên ngoại ông bà ra ngay.2774
Khóc than kể hết niềm tây:2775
Chàng ôi biết nỗi nước này cho chưa?2776
Kiều nhi phận mỏng như tờ,2777
Một lời đã lỗi tóc tơ với chàng!2778
Gặp cơn gia biến lạ dường,2779
Bán mình nó phải tìm đường cứu cha.2780
Dùng dằng khi bước chân ra,2781
Cực trăm nghìn nỗi dặn ba bốn lần.2782
Trót lời hẹn với lang quân,2783
Mượn con em nó Thúy Vân thay lời.2784
Gọi là trả chút nghĩa người,2785
Sầu này dằng dặc muôn đời chưa quên!2786
Kiếp này duyên đã phụ duyên,2787
Dạ đài còn biết sẽ đền lai sinh.2788
Mấy lời ký chú đinh ninh,2789
Ghi lòng để dạ cất mình ra đi.2790
Phận sao bạc bấy Kiều nhi!2791
Chàng Kim về đó con thì đi đâu?2792
Ông bà càng nói càng đau,2793
Chàng càng nghe nói càng dàu như dưa.2794
Vật mình vẫy gió tuôn mưa,2795
Dầm dề giọt ngọc thẫn thờ hồn mai!2796
Đau đòi đoạn ngất đòi thôi,2797
Tỉnh ra lại khóc khóc rồi lại mê.2798
Thấy chàng đau nỗi biệt ly,2799
Nhẫn ngừng ông mới vỗ về giải khuyên:2800
Bây giờ ván đã đóng thuyền,2801
Đã đành phận bạc khôn đền tình chung!2802
Quá thương chút nghĩa đèo bòng,2803
Nghìn vàng thân ấy dễ hòng bỏ sao?2804
Dỗ dành khuyên giải trăm chiều,2805
Lửa phiền càng dập càng khêu mối phiền.2806
Thề xưa giở đến kim hoàn,2807
Của xưa lại giở đến đàn với hương.2808
Sinh càng trông thấy càng thương.2809
Gan càng tức tối ruột càng xót xa.2810
Rằng: Tôi trót quá chân ra,2811
Để cho đến nỗi trôi hoa dạt bèo.2812
Cùng nhau thề thốt đã nhiều,2813
Những điều vàng đá phải điều nói không!2814
Chưa chăn gối cũng vợ chồng,2815
Lòng nào mà nỡ dứt lòng cho đang?2816
Bao nhiêu của mấy ngày đàng,2817
Còn tôi tôi một gặp nàng mới thôi!2818
Nỗi thương nói chẳng hết lời,2819
Tạ từ sinh mới sụt sùi trở ra.2820
Vội về sửa chốn vườn hoa,2821
Rước mời viên ngoại ông bà cùng sang.2822
Thần hôn chăm chút lễ thường,2823
Dưỡng thân thay tấm lòng nàng ngày xưa.2824
Đinh ninh mài lệ chép thơ,2825
Cắt người tìm tõi đưa tờ nhắn nhe.2826
Biết bao công mướn của thuê,2827
Lâm thanh mấy độ đi về dặm khơi.2828
Người một nơi hỏi một nơi,2829
Mênh mông nào biết bể trời nơi nao?2830
Sinh càng thảm thiết khát khao,2831
Như nung gan sắt như bào lòng son.2832
Ruột tằm ngày một héo don,2833
Tuyết sương ngày một hao mòn hình ve.2834
Thẩn thờ lúc tỉnh lúc mê,2835
Máu theo nước mắt hồn lìa chiêm bao.2836
Xuân huyên lo sợ biết bao,2837
Quá ra khi đến thế nào mà hay!2838
Vội vàng sắm sửa chọn ngày,2839
Duyên Vân sớm đã se dây cho chàng.2840
Người yểu điệu kẻ văn chương,2841
Trai tài gái sắc xuân đương vừa thì,2842
Tuy rằng vui chữ vu quy,2843
Vui nào đã cất sầu kia được nào!2844
Khi ăn ở lúc ra vào,2845
Càng âu duyên mới càng dào tình xưa.2846
Nỗi nàng nhớ đến bao giờ,2847
Tuôn châu đòi trận vò tơ trăm vòng.2848
Có khi vắng vẻ thư phòng,2849
Đốt lò hương giở phím đồng ngày xưa.2850
Bẻ bai rủ rỉ tiếng tơ,2851
Trầm bay nhạt khói gió đưa lay rèm.2852
Dường như bên nóc trước thềm,2853
Tiếng kiều đồng vọng bóng xiêm mơ màng,2854
Bởi lòng tạc đá ghi vàng,2855
Tưởng nàng nên lại thấy nàng về đây.2856
Những là phiền muộn đêm ngày,2857
Xuân thu biết đã đổi thay mấy lần?2858
Chế khoa gặp hội trường văn.2859
Vương, Kim cùng chiếm bảng xuân một ngày.2860
Cửa trời rộng mở đường mây,2861
Hoa chào ngõ hạnh hương bay dặm phần.2862
Chàng Vương nhớ đến xa gần,2863
Sang nhà Chung lão tạ ân chu tuyền.2864
Tình xưa ân trả nghĩa đền,2865
Gia thân lại mới kết duyên Châu Trần.2866
Kim từ nhẹ bước thanh vân,2867
Nỗi nàng càng nghĩ xa gần càng thương.2868
ấy ai dặn ngọc thề vàng,2869
Bây giờ kim mã ngọc đường với ai ?2870
Ngọn bèo chân sóng lạc loài,2871
Nghĩ mình vinh hiển thương người lưu ly.2872
Vâng ra ngoại nhậm Lâm truy,2873
Quan san nghìn dặm thê nhi một đoàn.2874
Cầm đường ngày tháng thanh nhàn,2875
Sớm khuya tiếng hạc tiếng đàn tiêu dao.2876
Phòng xuân trướng rủ hoa đào,2877
Nàng Vân nằm bỗng chiêm bao thấy nàng.2878
Tỉnh ra mới rỉ cùng chàng,2879
Nghe lời chàng cũng hai đường tin nghi.2880
Họ Lâm Thanh với Lâm Truy,2881
Khác nhau một chữ hoặc khi có lầm.2882
Trong cơ thanh khí tương tầm,2883
ở đây hoặc có giai âm chăng là?2884
Thăng đường chàng mới hỏi tra,2885
Họ Đô có kẻ lại già thưa lên:2886
Sự này đã ngoại mười niên,2887
Tôi đà biết mặt biết tên rành rành.2888
Tú bà cùng Mã Giám sinh,2889
Đi mua người ở Bắc kinh đưa về.2890
Thúy Kiều tài sắc ai bì,2891
Có nghề đàn lại đủ nghề văn thơ.2892
Kiên trinh chẳng phải gan vừa,2893
Liều mình thế ấy phải lừa thế kia.2894
Phong trần chịu đã ê chề,2895
Tơ duyên sau lại xe về Thúc lang.2896
Phải tay vợ cả phũ phàng,2897
Bắt về Vô tích toan đường bẻ hoa.2898
Rứt mình nàng phải trốn ra,2899
Chẳng may lại gặp một nhà Bạc kia.2900
Thoắt buôn về thoắt bán đi,2901
Mây trôi bèo nổi thiếu gì là nơi!2902
Bỗng đâu lại gặp một người,2903
Hơn đời trí dũng nghiêng trời uy linh.2904
Trong tay mười vạn tinh binh,2905
Kéo về đóng chật một thành Lâm Truy.2906
Tóc tơ các tích mọi khi,2907
Oán thì trả oán ân thì trả ân.2908
Đã nên có nghĩa có nhân,2909
Trước sau trọn vẹn xa gần ngợi khen.2910
Chưa từng được họ được tên,2911
Sự này hỏi Thúc sinh viên mới tường.2912
Nghe lời đô nói rõ ràng,2913
Tức thì đưa thiếp mời chàng Thúc sinh.2914
Nỗi nàng hỏi hết phân minh,2915
Chồng con đâu tá tính danh là gì?2916
Thúc rằng: Gặp buổi loạn ly,2917
Trong quân tôi hỏi thiếu gì tóc tơ.2918
Đại vương tên Hải họ Từ,2919
Đánh quen trăm trận sức dư muôn ngườị2920
Gặp nàng khi ở châu Thai,2921
Lạ gì quốc sắc thiên tài phải duyên.2922
Vẫy vùng trong bấy nhiêu niên,2923
Làm nên động địa kinh thiên đùng đùng.2924
Đại quân đồn đóng cõi đông,2925
Về sau chẳng biết vân mồng làm sao.2926
Nghe tường ngành ngọn tiêu hao,2927
Lòng riêng chàng luống lao đao thẫn thờ.2928
Xót thay chiếc lá bơ vơ,2929
Kiếp trần biết giũ bao giờ cho xong ?2930
Hoa trôi nước chảy xuôi dòng,2931
Xót thân chìm nỗi đau lòng hợp tan!2932
Lời xưa đã lỗi muôn vàn,2933
Mảnh hương còn đó phím đàn còn đây,2934
Đàn cầm khéo ngẩn ngơ dây,2935
Lửa hương biết có kiếp này nữa thôi ?2936
Bình bồng còn chút xa xôi,2937
Đỉnh chung sao nỡ ăn ngồi cho an!2938
Rắp mong treo ấn từ quan,2939
Mấy sông cũng lội mấy ngàn cũng pha.2940
Dấn mình trong án can qua,2941
Vào sinh ra tử họa là thấy nhau.2942
Nghĩ điều trời thẳm vực sâu,2943
Bóng chim tăm cá biết đâu mà nhìn!2944
Những là nấn ná đợi tin,2945
Nắng mưa biết đã mấy phen đổi dờỉ2946
Năm mây bỗng thấy chiếu trời,2947
Khâm ban sắc chỉ đến nơi rành rành.2948
Kim thì cải nhậm Nam Bình,2949
Chàng Vương cũng cải nhậm thành Châu Dương.2950
Sắm xanh xe ngựa vội vàng,2951
Hai nhà cùng thuận một đường phó quan.2952
Xảy nghe thế giặc đã tan,2953
Sóng êm Phúc Kiến lửa tàn Chiếc Giang.2954
Được tin Kim mới rủ Vương,2955
Tiện đường cùng lại tìm nàng sau xưa.2956
Hàng Châu đến đó bây giờ,2957
Thật tin hỏi được tóc tơ rành rành.2958
Rằng: Ngày hôm nọ giao binh,2959
Thất cơ Từ đã thu linh trận tiền.2960
Nàng Kiều công cả chẳng đền,2961
Lệnh quan lại bắt ép duyên thổ tù.2962
Nàng đà gieo ngọc trầm châu,2963
Sông Tiền Đường đó ấy mồ hồng nhan!2964
Thương ôi! Không hợp mà tan,2965
Một nhà vinh hiển riêng oan một nàng!2966
Chiêu hồn thiết vị lễ thường,2967
Giải oan lập một đàn tràng bên sông.2968
Ngọn triều non bạc trùng trùng,2969
Vời trông còn tưởng cánh hồng lúc gieo.2970
Tình thâm bể thảm lạ điều,2971
Nào hồn tinh vệ biết theo chốn nào?2972
Cơ duyên đâu bỗng lạ sao,2973
Giác Duyên đâu bỗng tìm vào đến nơi.2974
Trông lên linh vị chữ bài,2975
Thất kinh mới hỏi: Những người đâu ta?2976
Với nàng thân thích gần xa,2977
Người còn sao bỗng làm ma khóc người?2978
Nghe tin ngơ ngác rụng rời,2979
Xúm quanh kể lể rộn lời hỏi tra:2980
Này chồng này mẹ này cha,2981
Này là em ruột này là em dâu.2982
Thật tin nghe đã bấy lâu,2983
Pháp sư dạy thế sự đâu lạ thường!2984
Sư rằng: Nhân quả với nàng,2985
Lâm Truy buổi trước Tiền Đường buổi sau.2986
Khi nàng gieo ngọc trầm châu,2987
Đón nhau tôi đã gặp nhau rước về,2988
Cùng nhau nương cửa bồ đề,2989
Thảo am đó cũng gần kề chẳng xa.2990
Phật tiền ngày bạc lân la,2991
Đăm đăm nàng cũng nhớ nhà khôn khuây.2992
Nghe tin nở mặt nở mày,2993
Mừng nào lại quá mừng này nữa chăng?2994
Từ phen chiếc lá lìa rừng,2995
Thăm tìm luống những liệu chừng nước mây.2996
Rõ ràng hoa rụng hương bay,2997
Kiếp sau họa thấy kiếp này hẳn thôi.2998
Minh dương đôi ngả chắc rồi,2999
Cõi trần mà lại thấy người cửu nguyên!3000
Cùng nhau lạy tạ Giác Duyên,3001
Bộ hành một lũ theo liền một khi.3002
Bẻ lau vạch cỏ tìm đi,3003
Tình thâm luống hãy hồ nghi nửa phần.3004
Quanh co theo dải giang tân,3005
Khỏi rừng lau đã tới sân Phật đường.3006
Giác Duyên lên tiếng gọi nàng,3007
Buồng trong vội dạo sen vàng bước ra.3008
Trông xem đủ mặt một nhà:3009
Xuân già còn khỏe huyên già còn tươi.3010
Hai em phương trưởng hòa hai,3011
Nọ chàng Kim đó là người ngày xưa!3012
Tưởng bây giờ là bao giờ,3013
Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao!3014
Giọt châu thánh thót quẹn bào,3015
Mừng mừng tủi tủi xiết bao là tình!3016
Huyên già dưới gối gieo mình,3017
Khóc than mình kể sự tình đầu đuôi:3018
Từ con lưu lạc quê người,3019
Bèo trôi sóng vỗ chốc mười lăm năm!3020
Tính rằng sông nước cát lầm,3021
Kiếp này ai lại còn cầm gặp đây!3022
Ông bà trông mặt cầm tay,3023
Dung quang chẳng khác chi ngày bước ra.3024
Bấy chầy dãi nguyệt dầu hoa,3025
Mười phần xuân có gầy ba bốn phần.3026
Nỗi mừng biết lấy chi cân?3027
Lời tan hợp chuyện xa gần thiếu đâu!3028
Hai em hỏi trước han sau,3029
Đứng trông chàng cũng trở sầu làm tươi.3030
Quây nhau lạy trước Phật đài,3031
Tái sinh trần tạ lòng người từ bi.3032
Kiệu hoa giục giã tức thì,3033
Vương ông dạy rước cùng về một nơi.3034
Nàng rằng: Chút phận hoa rơi,3035
Nửa đời nếm trải mọi mùi đắng cay.3036
Tính rằng mặt nước chân mây,3037
Lòng nào còn tưởng có rày nữa không?3038
Được rày tái thế tương phùng.3039
Khát khao đã thỏa tấm lòng lâu nay!3040
Đã đem mình bỏ am mây,3041
Tuổi này gởi với cỏ cây cũng vừạ3042
Mùi thiền đã bén muối dưa,3043
Màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sồng.3044
Sự đời đã tắt lửa lòng,3045
Còn chen vào chốn bụi hồng làm chi!3046
Dở dang nào có hay gì,3047
Đã tu tu trót quá thì thì thôi!3048
Trùng sinh ân nặng bể trời,3049
Lòng nào nỡ dứt nghĩa người ra đi?3050
Ông rằng: Bỉ thử nhất thì,3051
Tu hành thì cũng phải khi tòng quyền.3052
Phải điều cầu Phật cầu Tiên,3053
Tình kia hiếu nọ ai đền cho đây?3054
Độ sinh nhờ đức cao dày,3055
Lập am rồi sẽ rước thầy ở chung.3056
Nghe lời nàng cũng chiều lòng,3057
Giã sư giã cảnh đều cùng bước ra.3058
Một nhà về đến quan nha,3059
Đoàn viên vội mở tiệc hoa vui vầy.3060
Tàng tàng chén cúc dở say,3061
Đứng lên Vân mới giãi bày một hai.3062
Rằng: Trong tác hợp cơ trời.3063
Hai bên gặp gỡ một lời kết giao.3064
Gặp cơn bình địa ba đào,3065
Vậy đem duyên chị buộc vào cho em.3066
Cũng là phận cải duyên kim,3067
Cũng là máu chảy ruột mềm chớ sao ?3068
Những là rày ước mai ao,3069
Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình!3070
Bây giờ gương vỡ lại lành,3071
Khuôn thiêng lừa lọc đã dành có nơi.3072
Còn duyên may lại còn người,3073
Còn vầng trăng bạc còn lời nguyền xưa.3074
Quả mai ba bảy đương vừa,3075
Đào non sớm liệu xe tơ kịp thì.3076
Dứt lời nàng vội gạt đi:3077
Sự muôn năm cũ kể chi bây giờ?3078
Một lời tuy có ước xưa,3079
Xét mình dãi gió dầu mưa đã nhiều.3080
Nói càng hổ thẹn trăm chiều,3081
Thà cho ngọn nước thủy triều chảy xuôi!3082
Chàng rằng: Nói cũng lạ đời,3083
Dẫu lòng kia vậy còn lời ấy sao ?3084
Một lời đã trót thâm giao,3085
Dưới dày có đất trên cao có trời!3086
Dẫu rằng vật đổi sao dời,3087
Tử sinh phải giữ lấy lời tử sinh!3088
Duyên kia có phụ chi tình,3089
Mà toan sẻ gánh chung tình làm hai ?3090
Nàng rằng: Gia thất duyên hài,3091
Chút lòng ân ái ai ai cũng lòng.3092
Nghĩ rằng trong đạo vợ chồng,3093
Hoa thơm phong nhị trăng vòng tròn gương.3094
Chữ trinh đáng giá nghìn vàng,3095
Đuốc hoa chẳng thẹn với chàng mai xưa.3096
Thiếp từ ngộ biến đến giờ.3097
Ong qua bướm lại đã thừa xấu xa.3098
Bấy chầy gió táp mưa sa.3099
Mấy trăng cũng khuyết mấy hoa cũng tàn.3100
Còn chi là cái hồng nhan,3101
Đã xong thân thế còn toan nỗi nào ?3102
Nghĩ mình chẳng hổ mình sao,3103
Dám đem trần cấu dự vào bố kinh!3104
Đã hay chàng nặng vì tình,3105
Trông hoa đèn chẳng thẹn mình lắm ru!3106
Từ rày khép cửa phòng thu,3107
Chẳng tu thì cũng như tu mới là!3108
Chàng dù nghĩ đến tình xa,3109
Đem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ.3110
Nói chi kết tóc xe tơ,3111
Đã buồn cả ruột mà dơ cả đời!3112
Chàng rằng: Khéo nói nên lời,3113
Mà trong lẽ phải có người có ta!3114
Xưa nay trong đạo đàn bà,3115
Chữ trinh kia cũng có ba bảy đường,3116
Có khi biến có khi thường,3117
Có quyền nào phải một đường chấp kinh.3118
Như nàng lấy hiếu làm trinh,3119
Bụi nào cho đục được mình ấy vay ?3120
Trời còn để có hôm nay,3121
Tan sương đầu ngõ vén mây giữa trời.3122
Hoa tàn mà lại thêm tươi,3123
Trăng tàn mà lại hơn mười rằm xưa.3124
Có điều chi nữa mà ngờ,3125
Khách qua đường để hững hờ chàng Tiêu!3126
Nghe chàng nói đã hết điều,3127
Hai thân thì cũng quyết theo một bài.3128
Hết lời khôn lẽ chối lời,3129
Cúi đầu nàng những vắn dài thở than.3130
Nhà vừa mở tiệc đoàn viên,3131
Hoa soi ngọn đuốc hồng chen bức là.3132
Cùng nhau giao bái một nhà,3133
Lễ đà đủ lễ đôi đà xứng đôi.3134
Động phòng dìu dặt chén mồi,3135
Bâng khuâng duyên mới ngậm ngùi tình xưa.3136
Những từ sen ngó đào tơ,3137
Mười lăm năm mới bây giờ là đây!3138
Tình duyên ấy hợp tan này,3139
Bi hoan mấy nỗi đêm chầy trăng cao.3140
Canh khuya bức gấm rủ thao,3141
Dưới đèn tỏ rạng má đào thêm xuân.3142
Tình nhân lại gặp tình nhân,3143
Hoa xưa ong cũ mấy phân chung tình.3144
Nàng rằng: Phận thiếp đã đành,3145
Có làm chi nữa cái mình bỏ đi!3146
Nghĩ chàng nghĩa cũ tình ghi,3147
Chiều lòng gọi có xướng tùy mảy may.3148
Riêng lòng đã thẹn lắm thay,3149
Cũng đà mặt dạn mày dày khó coi!3150
Những như âu yếm vành ngoài,3151
Còn toan mở mặt với người cho qua.3152
Lại như những thói người ta,3153
Vớt hương dưới đất bẻ hoa cuối mùa.3154
Khéo là giở nhuốc bày trò,3155
Còn tình đâu nữa là thù đấy thôi!3156
Người yêu ta xấu với người,3157
Yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau!3158
Cửa nhà dù tính về sau,3159
Thì còn em đó lọ cầu chị đây.3160
Chữ trinh còn một chút này,3161
Chẳng cầm cho vững lại giày cho tan!3162
Còn nhiều ân ái chan chan,3163
Hay gì vầy cánh hoa tàn mà chơi ?3164
Chàng rằng: Gắn bó một lời,3165
Bỗng không cá nước chim trời lỡ nhau.3166
Xót người lưu lạc bấy lâu,3167
Tưởng thề thốt nặng nên đau đớn nhiều!3168
Thương nhau sinh tử đã liều,3169
Gặp nhau còn chút bấy nhiêu là tình.3170
Chừng xuân tơ liễu còn xanh,3171
Nghĩ rằng chưa thoát khỏi vành ái ân.3172
Gương trong chẳng chút bụi trần,3173
Một lời quyết hẳn muôn phần kính thêm!3174
Bấy lâu đáy bể mò kim,3175
Là nhiều vàng đá phải tìm trăng hoa ?3176
Ai ngờ lại họp một nhà,3177
Lọ là chăn gối mới ra sắt cầm!3178
Nghe lời sửa áo cài trâm,3179
Khấu đầu lạy tạ cao thâm nghìn trùng:3180
Thân tàn gạn đục khơi trong,3181
Là nhờ quân tử khác lòng người ta.3182
Mấy lời tâm phúc ruột rà,3183
Tương tri dường ấy mới là tương tri!3184
Chở che đùm bọc thiếu chi,3185
Trăm năm danh tiết cũng vì đêm nay!3186
Thoắt thôi tay lại cầm tay,3187
Càng yêu vì nết càng say vì tình.3188
Thêm nến giá nối hương bình,3189
Cùng nhau lại chuốc chén quỳnh giao hoan.3190
Tình xưa lai láng khôn hàn,3191
Thong dong lại hỏi ngón đàn ngày xưa.3192
Nàng rằng: Vì mấy đường tơ,3193
Lầm người cho đến bây giờ mới thôi!3194
Ăn năn thì sự đã rồi!3195
Nể lòng người cũ vâng lời một phen.3196
Phím đàn dìu dặt tay tiên,3197
Khói trầm cao thấp tiếng huyền gần xa.3198
Khúc đâu đầm ấm dương hòa,3199
ấy là hồ điệp hay là Trang sinh.3200
Khúc đâu êm ái xuân tình,3201
ấy hồn Thục đế hay mình đỗ quyên?3202
Trong sao châu nhỏ duềnh quyên,3203
Ấm sao hạt ngọc Lam điền mới đông!3204
Lọt tai nghe suốt năm cung,3205
Tiếng nào là chẳng não nùng xôn xao.3206
Chàng rằng: Phổ ấy tay nào,3207
Xưa sao sầu thảm nay sao vui vầy ?3208
Tẻ vui bởi tại lòng này,3209
Hay là khổ tận đến ngày cam lai ?3210
Nàng rằng: Ví chút nghề chơi,3211
Đoạn trường tiếng ấy hại người bấy lâu!3212
Một phen tri kỷ cùng nhau,3213
Cuốn dây từ đấy về sau cũng chừa.3214
Chuyện trò chưa cạn tóc tơ,3215
Gà đà gáy sáng trời vừa rạng đông.3216
Tình riêng chàng lại nói sòng,3217
Một nhà ai cũng lạ lùng khen lao.3218
Cho hay thục nữ chí cao,3219
Phải người tối mận sớm đào như ai ?3220
Hai tình vẹn vẽ hòa hai,3221
Chẳng trong chăn gối cũng ngoài cầm thơ.3222
Khi chén rượu khi cuộc cờ,3223
Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên.3224
Ba sinh đã phỉ mười nguyền,3225
Duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bầy.3226
Nhớ lời lập một am mây,3227
Khiến người thân thích rước thầy Giác Duyên.3228
Đến nơi đóng cửa cài then,3229
Rêu trùm kẻ ngạch cỏ len mái nhà,3230
Sư đà hái thuốc phương xa,3231
Mây bay hạc lánh biết là tìm đâu ?3232
Nặng vì chút nghĩa bấy lâu,3233
Trên am cứ giữ hương dầu hôm mai.3234
Một nhà phúc lộc gồm hai,3235
Ngàn năm dằng dặc quan giai lần lần.3236
Thừa gia chẳng hết nàng Vân,3237
Một cây cù mộc một sân quế hòe.3238
Phong lưu phú quý ai bì,3239
Vườn xuân một cửa để bia muôn đời3240
Ngẫm hay muôn sự tại trời,3241
Trời kia đã bắt làm người có thân.3242
Bắt phong trần phải phong trần,3243
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.3244
Có đâu thiên vị người nào,3245
Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai,3246
Có tài mà cậy chi tài,3247
Chữ tài liền với chữ tai một vần.3248
Đã mang lấy nghiệp vào thân,3249
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.3250
Thiện căn ở tại lòng ta,3251
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.3252
Lời quê chắp nhặt dông dài,3253
Mua vui cũng được một vài trống canh.3254